MARCALI

Válogatás Somogy megye legújabb avar kori leleteibõl

A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum 1997. évi programterve célul tûzte ki a múzeum megnyitásának negyedszázados évfordulóján, hogy nemcsak kapcsolódik az elmúlt millecentenáriumi év eseményeihez, hanem a regionalitás jegyében emlékezik meg Koppány lázadásának ezeréves évfordulójáról is. Nem István és Koppány harcát kívántuk bemutatni, hanem a szûkebb és tágabb értelemben vett lakóhelyünkön egykor élt emberek mindennapjait igyekeztünk felvillantani. A régmúlt emlékeit természetesen régészeti kiállítással lehet a legjobban szemléltetni, de ez önmagában nem elég hatékony és egy kisváros lakóinak kevésbé izgalmas. A tervezett kiállításoknak tehát Marcali környékét, esetleg a megyét kellett bemutatniuk úgy, hogy az életmódon legyen a hangsúly, ráadásul kapcsolódjon a honfoglalás és az államlapítás korához.
A Marcali-hátságon szép számmal kerültek elõ újkõkori leletek, amelyeket Eõry Béla amatõr régész gyûjtött össze. Ez az anyag alkalmasnak látszott arra, hogy "Õskori élet a Balaton környékén" címmel kiállítást rendezzünk belõle. A leletektõl elkülönítve ugyan, de azokkal szerves egységben bemutattuk Eõry Béla által rekonstruált eszközöket, mellyel a kísérleti régészetet szemléltettük. Gyermekek játszóházi program keretében õrléssel, agyagozással és kõbalta csiszolással kaptak ízelítõt eleink mindennapjaiból. Kipróbálták az íjas fúrót és fát hasogattak az általuk készített kõbaltával.
A kísérleti régészet és az életmód bemutatása volt a központi kérdése az "Emlékezzünk régiekrõl" címû kiállításunknak is. Honfoglalóink lovasnomád életformájába nyertek betekintést azok az iskolai csoportok, akik körülülték a múzeumban felállított kazak jurta képzeletbeli tüzét. Dr. Birtalan Ágnes számolt be a témához kapcsolódóan legújabb kutatási eredményeirõl, valamint Hidán Csaba László és csapata tartott harci bemutatót szablyával, fokossal és karddal. A rekonstruált honfoglalás kori ruhába öltözött vitézekre több százan voltak kíváncsiak.
A török népekre olyannyira jellemzõ lovasnomád életmód mellett szükségesnek tartottuk a nyelvrokonaink mindennapjait is bemutatni. "Szibériai nyelvrokonaink" címmel Winter Erzsi fotóiból rendeztünk tárlatot. Az obi ugoroknál járt fotós diavetítéses élménybeszámolót tartott, és dr. Kerezsi Ágnes mondott szakmai megnyitót a kiállításhoz.
A fenti elõzményeket követõen került sor az "Avarok és honfoglaló magyarok Somogyban" elnevezésû kétnapos tudományos tanácskozásra. Régészek, történészek és nyelvészek vitatták meg a korszak sarkalatos problémáit és osztották meg kétségeiket a nagyszámú érdeklõdõ közönséggel. A konferencia elõadóinak zöme a Károli Gáspár Református Egyetemen mûködõ Magyar Õstörténeti Munkaközösség tagja, de külsõ szakemberek is elfogadták a meghívásunkat. A dr. Erdélyi István elnökletével megtartott tanácskozás anyagát múzeumunk könyvben szeretné megjelentetni.

Május 14-én, a tudományos tanácskozás programpontjaként nyílt meg a "Válogatás Somogy megye legújabb avar kori leleteibõl" címû kiállítás. A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának anyagából Bárdos Edith és dr. Költõ László rendezett - vidéken ritkán láthatóan szép és gazdag - kiállítást. A kiállított tárgyak önmagukban is gyönyörûek, de Gõzsy Gáborné mûvészi fotói és Hornyák László grafikusmûvész munkái teszik igazán látványossá a tárlatot. A legtöbb tárlóban a zamárdi avar temetõ leletei tekinthetõk meg, amelyek fantasztikusan sokszínûek és gazdagok annak ellenére, hogy a temetõ rablottsága 100%-os. A nagyközönség elõször tekintheti meg azokat a berakásos díszítésû, összecsukható vasszékeket, amelyekbõl 18 ismert világszerte és ebbõl három Marcaliban, a kiállított anyagban látható. A rendezvényt Marcali Város Önkormányzata és a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium támogatta. Külön köszönettel tartozunk dr. Király István Szabolcs megyei múzeumigazgatónak és helyettesének, dr. Szapu Viola Magdának a kiállítás megrendezésében nyújtott segítségükért.

Karancz Gábor
múzeumigazgató
Marcali Városi Helytörténeti Múzeum,
Cím: 8700 Marcali, Múzeum köz 5.,T.:85/312-247