Darányi Ignác református tisztségei


1885-tõl 1893-ig a Dunántúli Ref. Egyházkerület központi ügyésze.

1892-ben a Dunántúli Ref. Egyház kerületi képviselõje az egyházi zsinaton.

1893-tól a Pápai ev. ref. fõiskola világi gondnoka. 1902-ben lemondott e tisztségérõl, de a fõiskola örökös tiszteletbeli fõiskolai gondnokká emelte.

1895-1902 között a Dunántúli ev. ref. egyházkerület konventjének tagja.

1897-tõl 1906-ig a Komáromi ev. ref. egyházmegye gondnoka.

1902-tõl 1927-ig a Dunamelléki ev. ref. egyházkerület fõgondnoka.