Kronológia

 

1849. január 15.

 

 

 

  

 

Megszületik Darányi Ignác Pesten, a Lipót utca és Kalap utca sarkán álló Széher-házban (ahol Buda ostroma miatt ideiglenesen tartózkodik édesanyja).

Apja: id. Darányi Ignác kecskeméti eredetû, református vallású, köznemesi családból származik. Anyja: Bernáthfalvi és Földvári Földváry Borbála, a Tasson õslakos, Mátyás király korába visszavezethetõ nemességgel rendelkezõ család sarja.

1849. jan. 21.

 

Keresztelõ. Török Pál szuperintendens Krisztina lánya tartja keresztvíz alá, további keresztanyjai: Hajós Józsefné, Madarassy Erzsébet, keresztapák: Madass Károly, Várady Károly, Szónyi Pál.

1849

 

Buda visszafoglalása után visszaköltöznek a saját tulajdonú Budai II. ker. Ötpacsirta utca 520. sz. alatti házba.

1850. július

Béla testvére születése.

1852. május

 

Borbála testvére születése (késõbb Hóman Ottó egyetemi tanár felesége)

1854. április

Erzsébet testvére születése (késõbb Válkay Bertalan bíró felesége)

1855 õszén

 

Darányi Ignác megkezdi tanulmányait a Buda-Viziváros, Iskola utcai Szent Anna Normál-iskolában.

1858

Kálmán testvére születése

1859 nyarán

 

Nagykovácsiban (a Teleki birtokon) és Pusztaszentgyörgyön nyaral Darányi Bélával és Hóman Ottóval együtt.

1859. szeptember 9.

Budai, Ötpacsirta utca 520. sz. házuk egy része leég.

1859 õsze

 

Megkezdi tanulmányait a budai Királyi Egyetemi Fõgimnáziumban. Az oktatás nyelve német.

1861. január

Ettõl kezdve gimnáziumában az oktatás nyelve magyar.

1861

Gyula testvére születése

1863

 

Apja felépíti Tass-Pusztaszentgyörgyön az összedõlt Földváry kúria helyett az oszlopos új kúriát (melyet az 1930-as években Hóman Bálint örököl).

1863 augusztus

Vendégségben Tisza Kálmánnál Nagyváradon és Geszten.

1867. július 31.

A budai Királyi Egyetemi Fõgimnáziumban leérettségizik.

1867 nyarán

 

Öccsét, Bélát, aki a Hainburgi Katonai Iskolába megy tanulni, kikíséri oda egyedül. Majd Genfbe utazik.

1867 õsze

 

Pesti egyetem orvosi karára iratkozik be.- Egy év múlva az anatómiai tárgyban végzett boncolásokat nem bírván - szívmûködési rendellenessége miatt - abbahagyja.

1868 õsze

 

 

A Budapesti Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karára íratkozik be.

Barátja Hóman Ottó szintén.

1871 nyarán

Végbizonyítványát megkapja az elvégzett jogi tanulmányairól.

1871

Megkezdi joggyakornoki mûködését Lövény György irodájában.

1872. dec. 6.

 

 

 

Jogtudori vizsgája.

(Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Pesti M. Kir. Tudom. Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett 1872. évi december 6-án, déli 12 órakor nyilvánosan vitatkozás alá bocsát ifj. Darányi Ignác, Pest, 1872. Athenaeum ny.)

1873. ápr. 10.

 

Befejezi joggyakornoki mûködését Lövény György ügyvédi irodájában.

1873. okt. 6.

Ügyvédi vizsgáit leteszi.

1874. február 9.

 

Megkapja ügyvédi oklevelét és bejegyzik a köz- és váltóügyvédek testületébe.

1874. febr. 15. - 1892

 

 

A Belvárosban, a Kígyó tér és az Úri utca sarkán, a gr. Teleki tulajdonban álló, ún. Párizsi Házban bérel lakást, ahol az apjával elõbb közösen vezetett ügyvédi irodát annak halála után egyedül vezeti.

1892-ig folytat ügyvédi gyakorlatot.

1874 nyarán

Bécs - München - Zürich - Bern - Genf - Bécs körutazást tesz.

1875

Az Egyesült Fõvárosi Takarékpénztár titkárává választják.

1875

Az ügyvédi vizsgabizottság tagja lesz.

1875

 

Sikertelen kísérletet tesz a pápai körzetben országgyûlési képviselõjelöltségre.

1876. nov. 19 -tõl

 

Budapest székesfõváros Törvényhatósági Bizottságának (nem virilista) tagja.

1877. június 3.

 

Id. Darányi Ignác és egyenes ági leszármazottai nemesi címet kapnak (Tisza Kálmán és br. Wenckheim Béla ajánlására).

1877 június 11.

 

Meghal id. Darányi Ignác - a vizivárosi temetõben helyezik örök nyugalomba.

1877

 

Apja halála után igazgató-választmányi tagja lesz az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek.

1877

Cikke a Tiszavölgy kérdésérõl - a Nemzetgazdasági Szemlében

1878. jan. 20.

A Tiszavölgyi Ármentesítõ Társulat ügyész titkárává választja.

1881. június 24 - 1905

 

Budapest II. (Vizivárosi) kerületének országgyûlési képviselõjévé választják Szabadelvû párti programmal.

1882. március 1.

 

Képviselõházi szûzbeszéde a költségvetési vita során a tiszavölgyi vízügyi társulatok ügyében.

1882-tõl

 

Az Országgyûlés Közekedési és Pénzügyi Bizottságainak elõadójaként is dolgozik.

1885

 

A dunántúli református egyházkerület központi ügyészévé választják.

1887. március

Fõvárosi Közmunkák Tanácsa kormány által kinevezett tagja lesz.

1888

 

Darányi Ignác édesanyjának halála. Sírboltot állít a vizivárosi temetõben.

1890

A Magyar Vöröskereszt Egyesület fõgondnoka.

1892

Felhagy az ügyvédi praxissal.

1892

 

Rendes tagként küldik ki a zsinatra a Dunántúli ref. egyházkerület képviseletében.

1892

 

A budapesti református egyház és a pápai református fõiskola gondnokává választják.

1893

A Szabadelvû Párt alelnökévé választják.

1894. dec. 30. 12 óra 30 perc

A budai Várban audencián I. Ferenc Józsefnél.

1895. ápr. 2.

A képviselõház alelnökévé választják.

1895 - 1902

Dunántúli ev. ref. egyházkerület konventjének tagja.

1895. nov. 2 - 1899. febr. 25.

Földmûvelésügyi miniszter Bánffy Dezsõ br. kormányában.

1895. nov. 5. - Bécs

Bécsben a király kezébe leteszi miniszteri esküjét.

1896. ápr. 24. (máj. 4.)

Bécs "Belsõ titkos tanácsos" kinevezése (eskü letétele).

1896:V.tc.

Szõlõrekonstrukciós törvény kiadása.

1896 - 1906

Komáromi ref. egyházmegye gondnoka

1896. szeptember 17-20.

 

Szervezi a Nemzetközi Mezõgazdasági Kongresszust. (MTA Nagyterme)

1897 december

 

Darányi lemondását követelõ tüntetõk (Függetlenségi párti szervezésben) a VIII. kerületben. (Az ún. "rabszolgatörvény" kiadása ellen. - Ld. következõt!)

1898: II. tc.

 

Munkaadók és mezõgazdasági munkások közötti jogviszonyt szabályozó törvény kiadása.

1898: XXIII. tc.

A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekrõl szóló törvény kiadása.

1899

Magyar Vöröskereszt Egyesület tiszeletbeli alelnöke.

1899. febr. 26 -1903. jún. 27.

Földmûvelésügyi miniszter Széll Kálmán kormányában.

1899

Kitüntetés: Toscanai polgári érdemrend nagykeresztje.

1899: XLI. tc.

 

A vizimunkálatok és vasútépítésnél dolgozók jogviszonyának szabályozásáról szóló törvény kiadása.

1899: XLII. tc.

 

A gazdasági munkavállalók és segédmunkások jogviszonyának szabályozásáról szóló törvény kiadása.

1900

 

Kitüntetés: Schaumburg-lippei hercegi I. oszt. házi rend gyémánt díszítéssel.

1900

 

Párizsban részt vesz a VI. Nemzetközi Mezõgazdasági Kongresszuson.

1900

 

A Société Nationale d'Agriculture de France, Paris - tagjává választja.

1900

A Magyar Természettudományi Társulat örökös tagsággal tünteti ki.

1900: XVI. tc.

A gazdasági munkás- és cselédsegélypénztárakról szóló törvény kiadása.

1900: XVII. tc.

Állatorvosi közszolgálat államosításáról szóló törvény kiadása.

1900. XXVIII. tc.

Az erdõmunkások jogviszonyát szabályozó törvény kiadása.

1900: XXIX. tc.

 

Dohánytermelõk és dohánykertészek munkavállalását szabályozó törvény kiadása.

1902. április 16 - 1927

Dunamelléki Ref. Egyházkerület fõgondnoka, ill. tb. gondnoka.

1902. augusztus

 

Lemond a pápai református fõiskola gondnoki tisztérõl. Örökös tb. gondnokká választják.

1902: XIV. tc.

 

A gazdasági munkás- és cselédsegélypénztárakról szóló törvény kiegészítésének kiadása.

1902

Kitüntetése: Japán császári Felkelõ nap rend I. oszt.

1902

Kitüntetése: Perzsa sah Nap és Oroszlán rend I. osztálya

1903

Telepítési törvényjavaslatot dolgoz ki.

1903. jún. 27 - 1903. nov. 3.

 

Földmûvelésügyi miniszter Khuen-Héderváry Károly gr. kormányában

1903. november 3.

Kitüntetés: Lipót-rend nagykeresztje

1903 november - 1904 március

Olaszországi útja.

 

1904. május 20 - 1921. jan. 19.

Magyar Gazdaszövetség elnöke lesz.

1904

Magyar Földhitelintézet felügyelõbizottságának tagjául kérik fel.

1904

A Magyar Természettudományi Társulat tb tagjává választja.

1904

A Magyarhoni Földtani Társulat tb tagja lesz.

1904. november 6.

 

Szabadelvû Párttól független "Szabadelvû Darányi Párt" megalakítását kezdeményezik a budai Vigadóban a II. kerület polgárai.

1904. nov. 18.

 

A képviselõházból távozva kilép a Szabadelvû Pártból. A "disszidensek" elnöke lesz.

1904 folyamán

 

A Szabadelvû Pártból távozva igen aktív szerepet vállalt az Alkotmánypárt létrehozásában. A nemzeti ellenállást vezérlõ bizottság tevékeny tagja.

1905. jan. 6.

A Budapest fõváros II. kerületi Darányi párt alakuló közgyûlése.

1905. jan. 26 -1906

Tapolcai kerület ellenzéki országgyûlési képviselõjévé választják.

1905. nov. 18.

Az Alkotmánypárt megalakulása.

1905. nov. 28.

Budapest fõváros közgyûlésén elmondott ellenzéki beszéde az önként befizetett adók be nem szolgáltatása mellett.

1906 február

A képviselõház erõszakos feloszlatása.

1906-tól

 

Az Alkotmánypárt egyik alelnöki tisztét tölti be, majd miniszterségének kezdeti idején lemond róla.

1906. ápr. 8 - 1910. jan. 17.

Földmûvelésügyi miniszter Wekerle Sándor koalíciós kormányában.

1906 tavasza

 

Országgyûlési választásokon a Tapolcai kerület képviselõjévé választják.

1906: III. tc.

 

Külkereskedelmi és forgalmi viszonyok rendezésérõl szóló törvény kiadása.

1906

Országos Gyermekvédõ Liga díszelnöke lesz.

1906

Kitüntetése: Román jubileumi érem.

1906 december

Komáromi ref. egyházmegyei gondnoki tisztérõl lemond.

1907. január

Kitüntetése: Olasz Szent Móric és Szent Lázár rend.

1907

Kitüntetése: Orosz császári Fehér Sas rend.

1907

Kitüntetése: Bolgár Polgári Érdemrend nagykeresztje.

1907: XLV. tc.

 

A gazda és a gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozásáról szóló törvény kiadása.

1907: XLVI. tc.

 

A gazdasági munkásházak építésének állami támogatásáról szóló törvény kiadása.

1907 május körül

Fõvárosi törvényhatósági bizottsági képviselõségérõl lemond.

1908: XLVII. tc.

 

A borhamisításnak és a hamisított bor forgalombahozatalának tilalmazásáról szóló törvény kiadása.

1909

Mezõhegyesi Ref. Anyaegyház örökös tb. fõgondnokává vál.

1909. március 9.

Darányi új telepítési törvényjavaslata a képviselõház elõtt.

1909. április 29.

 

A Magyar Tudományos Akadémia tb. tagja (Ajánlói között Gaál Jenõ közgazdász).

1910

Kitüntetése: Románia Csillaga rend Nagykeresztje

1910. jan. 21.

 

Miniszteri felmentése alkalmából 500 terítékes fogadást tart az Országos Kaszinóban.

1910. február 21.

 

Részt vesz a "Választói jog nemzeti reformja" mozgalom alakuló ülésén.

1910 tavasza

 

Az Andrássyhoz közel álló politikusokat tömörítõ Országos Klub rendezvényén vesz részt.

1910 május

 

A Tapolcai kerület országgyûlési képviselõjévé választják független, pártonkívüli 67-es programmal.

1911

Magyar Gazdaszövetség kecskeméti nagygyûlésén beszédet mond.

1912 december

 

Írása a Gazdaszövetség c. lap 1912 decemberi számában : Szomorú karácsony címmel (a kereskedelmi és vámszerzõdések ügyében).

1914. febr. 1.

 

Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete fõgondnokaként a szerb háború idején (1912/13) adott segítségért a Szerb Vöröskereszt Egyesület Érdemkeresztjét adományozza neki.

1914. ápr. 6.

 

A Gazdaszövetség gyûlésén mondott beszéde a telepítés kérdéseivel foglalkozik.

1915-tõl

 

Az Országos Hadigondozó Tanács munkájában vesz részt, közremûködik a hadifogoly-cserék lebonyolításában.

1915

 

Kitüntetés: Vörös Kereszt I. osztályú díszjelvényének oklevele, - Wien.

1916

 

Kitüntetés: Porosz Vöröskereszt Érem II. és III. osztályát adományozzák neki. Berlin-Budapest

1918

Svéd érdemrend I. oszt. Stockholm, Bp..

1919. ápr. 23 - június 26.

Túszként bebörtönzik a Tanácsköztársaság alatt.

1920. okt. 31.

 

 

Beszéde az MTA nagytermében a Budapesti Tudományegyetem Közgazdaságtudományi fakultásának megnyitása alkalmával tartott díszülésen. (Darányi Ignác tevékenyen részt vett ennek létrehozásában).

1921. jan. 19.

Megválik a Magyar Gazdaszövetség elnöki tisztségétõl.

1924 március

 

Lemond a Magyar Földhitelintézetnél betöltött felügyelõ bizottsági tagságáról.

1924. okt. 19.

 

Darányi Ignácot az állatorvosi tudományok tiszteletbeli doktorává avatják

1927. jan. 1.

Felsõházi tag lesz.

1927. április 27.

Darányi Ignác meghal.

1927. május 2.

Temetése a tassi családi sírkertben.

1931. május 17.

 

Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Darányi Ignác szobrának leleplezése a M.kir. Mezõgazdasági Múzeum épülete mellett.

1933. június 19.

 

Arcképét leleplezik a Budapesti Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán (a Szerb utcai épületben).

1935. május 28.

A Darányi Ignác Agrártudományos Társaság megalapítása.

1937. május 12.

Az OMGE emlékünnepélye Darányi Ignác tiszteletére.

1938. június 10.

 

A Balaton Szövetség emlékmûvet állít számára a Tihanyi móló közelében.

 

Kitüntetési, melyek átadási dátuma még nem ismert:

- Vaskorona rend I. osztálya

- Porosz Vörös Sas-rend I. osztálya

- Szerb Takova rend nagykeresztje

- Sziámi Korona-rend

 Vissza a kezdõlapra