ELŐZETES JELENTÉS A LENGYELI KULTÚRA SZENTGÁLITELEPÉNEK KUTATÁSÁRÓL Regenye Judit Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum Szentgál nyugati határában, az Úrkútra vezető országúttól északra található a Füzi-kút néven ismert őskori lelőhely /1. ábra/. Laczkó Dezső említi először római kori leletekkel kapcsolatban, de az 1903. évi Kérdőpontok szentgáli lapján kézirásával olvasható a későbbi kiegészítés: "újkőkori nyomok". Rhé Gyula az 1911. évről szóló Jelentésekben szintén mint római kori lelőhelyként emliti a Füzi-kút környékét. Ugyanakkor a Tűzköveshegy aljánaddig nemismertkőkori településeket talált, ezek - legalább részben nyilvánvalóanazonosak lehetnekazokkal a műhelyfoltokkal, amelyeket T. Biró Katalin határozott meg a kesőbbiekben. Az ásatás közvetlen előzménye T. Biró Katalin tűzköveshegyi kutatása volt, amelyet 1983 és 1985 között folytatott a környék legjelentősebb kőnyersanyag kitermelőhelyén.A kitermelőhely kutatásával párhuzamosan szükségesneklátszott akörnyező települések részletes feltérképezése, tekintettel a régészeti kultúráknak a nyersanyagforráshoz való viszonyára, első lépésként földrajzi értelemben. Ezért 1985-ben, majd 1989-ben terepbejárást végeztünk a környéken. A terepbejárás a lengyeli kultúra tekintetében meglepő eredményt hozott. A szentgáli Tűzköveshegy kivül esik ugyan azon a területen, amely a neolitikumban megtelepedésre alkalmas volt, ennek ellenére a lengyeli kultúra 8 lelőhelyét találtuk megis a hegy közvetlen közelében.A lelőhelyekegymástól ésa nyersanyagforrástól néhánykilométerre fekszenek csupán, és a felszini leletek alapján egykorúnak látszanak. Ennek a települési gyűrűnek egyik tagja az itt ismertetendő Füzi-kút. Ásatására 1986 és 1988 között került sor. Lehetőségeink csak mintegy 300 m2 feltárását tették lehetővé.A település egy meredek domb oldalán található, kiterjedése jelenlegi ismereteink szerint 500x700 m. Északi határát nem ismerjük, mert a dombtetőt erdő boritja, a déli határ lent húzódik a domb alatti sík területen, de tekintve, hogy a domb igen meredek, itt az erózió hatásával is számolnunk kell. Természetes vizforrásul a domb lábánál három kút szolgál, ezek feltehetően ősi források. Feltételezésünket megerősiti, hogy a lelőhelynek nevet adó kút épitményét Laczkó Dezső római eredetűnek vallotta. Folyóvíz ma nincs a környéken. A domboldal tagolt, É-D-i irányú árok osztja két részre. Feltételezésünk szerint valaha több ilyen természetes vízlevezető árok keletkezett és töltődött fel. A rétegviszonyok a következők: Mintegy 20 cm vastag szántott humuszréteg alatt igen kemény, vörös színű agyagréteg következik, ennek vastagsága változó /50-80 cm/, majd a löszt találjuk. A feltárás eredményei: 1.objektum Az 1986. évi ásatás megkezdésekor, az 1. kutatóárok nyugati felében már igen csekély mélységben /18 cm a felszintől mérve/ paticsos omladékot találtunk. Ez az omladék 40 cm mélységben két kisebb területen kemény, egységes felületet képezett, a köztük levő részen is folytatódott, dekevésbé tömören. Az omladék szabálytalan alakú, határai nem rajzolódtak ki élesen, mérete kb. 2 m x 2 m. /Ennél eredetileg természetesen jóval nagyobb lehetett, ez az egységessé összeállt felület mérete./ Feltehetően egy ház omladékáról van szó, bár a paticsréteg alatt padlót nem sikerült találni. Ez a talajviszonyok ismeretében nem meglepő. /2. ábra/ Az omladék alatt gazdag leletanyagot találtunk. A leletanyagot objektumonként, némileg rövidítve közöljük. Olyan, az anyagra általánosan érvényes jellemzőkre, mint a homokkal és kaviccsal való soványitás, a durva, sérült felület, nem térünk ki. 1. Barna, belül szürke, jól égetett, bikónikus oldaltöredék éles törésvonallal, halványan érzékelhető fekete sávos festéssel. /7. ábra 1./ 2. Szürke, jól égetett, ovális aljú, meredek oldalú, enyhén tölcséres nyakú tál, oldalán ferde és kis, kerek bütyök, valamint peremén és oldalán vörös festés nyomával./11. ábra 18./ 3. Szürke, barna foltos, belül vörös, jól égetett mély tál bevagdalással díszített perem- és oldaltöredékei nagy, kerek bütyökkel./6. ábra 2., 16./ 4. Sötétszürke csonkakúpos tál peremtöredéke./6. ábra 3./ 5. Sötétszürke, jól égetett tál elvékonyodó, bevagdalt peremtöredéke letört bütyök nyomával./6. ábra 4./ 6. Sárgásbarna, szürke foltos, sima felületű, erősen kihajló, elvékonyodó,bevagdalt peremű töredék hangsúlyozott vállvonallal./6. ábra 1./ 7. Barna, belül szürke, igen vastag falú, bikónikus edény peremtöredéke,alatta háromszögformájú bütyökkel./6. ábra 5./ 8. Sárga és vörös színű, enyhén kihajló peremtöredékek /fazekak/ /6. ábra 6., 9./ 9. Szürke, belül barna, gyengén kidolgozott egyenes perem, a perem egyenesre vágott, alatta kerek bütyök töredéke. /6. ábra 7./ 10. Sötétszürke, egyenesre vágott, enyhén kihajló fazékperem. /6. ábra 10./ 11. Sárga,belül világosszürke váza kihajló, elvékonyodó peremtöredéke. /6. ábra 11./ 12. Kerek és kis, hegyes bütyökkel díszített oldaltöredékek. /6. ábra 17., 8./ 13. Barna, belül szürke, vastag falú, erősen ivelt bikónikus edény töredéke bütyökkel. /6. ábra 13./ 14. Vörösesbarna, belül fekete oldaltöredék oldalról kissé bemélyitett hosszúkás bütyökkel. /6. ábra 14./ 15. Vörösesbarna, sárga kisebb-nagyobb fültöredékek./6. ábra 19./ 16. Sárgásbarna, szürke foltos, nagyobb csőrös fül töredéke. /7. ábra 8./ 17. Barna, fekete, sárga, kisebb-nagyobb aljtöredékek. /7.ábra 6., 7./ 18. Vörös és sárga, vastag falú kanálnyelek. /7. ábra 3./ Vékony falú kerámia: 1. Szürke, kihajló peremtöredék. /7. ábra 4./ 2. Barna, szürke foltos kis tálka homorú aljtöredéke. /7. ábra 5./ Továbbá jelentős mennyiségben /250 db./ díszítetlen perem- és oldaltöredékek. 1. gödör A paticsréteg alatt egy közel szabályosan kerek, 140 cm átmérőjű gödör volt, mélysége 100 cm. A paticsos omladék csupán részben fedte a gödröt, tehát nem a gödörbe szórt omladékról van szó, hanem későbbi ráépítésről. A két objektum leletanyagát nem tudjuk tökéletesen szétválasztani. /2. ábra/ 1. Barna, jól égetett oldaltöredék pecsételésre emlékeztető bemélyitéssel. /7. ábra 10./ 2. Barna, nagyobb kanál töredéke. /7. ábra 11./ 3. Barna,kopott felületű orsókarika /átfúrt cseréptöredék/ /7. ábra 12./ 4. Barna, kihajló, igen vékony falú peremtöredék éles, hangsúlyozott nyakkal, gömbös hassal./7. ábra 9./, és további darabjai. Továbbá váza és fazék peremtöredékek, 50 db. díszítetlen oldaltöredék. 2. gödör Az 1986. évi 1. kutatóárok déli metszetén rajzolódott ki csupán. A metszet tanúsága szerint a gödör átmérője 1 m, mélysége 50 cm, nem érte el a löszt, ami azt jelenti, hogy a vörös agyagrétegbencsak a leletanyag csoportosulásaként volt érzékelhető. Sajnos a gödrök egy jó része hasonlóképpen nem nyúlt mélyre, az agyagréteg pedig nem őrzött meg elszineződést. /2. ábra/ A feltételezett gödör leletei közt volt két töredék a Balaton-Lasinja kultúrából is, tehát nem tekinthetjük bolygatatlannak. A lengyeli kultúrába tartozó leletanyagban egyenes peremtöredékeket /7. ábra 13., 14./, kerek bütyökkel díszített oldaltöredékeket /7. ábra 16./, 120 db. díszítetlen oldaltöredéket találunk, továbbá szürke színű, kisebb kanálnyél töredékét /7. ábra 17./, és egy barna, vékony falú, kihajló peremtöredéket /7. ábra 15./, az 1. gödörben talált példány darabját. 3. gödör A 2. kutatóárok északi metszetén rajzolódott ki, de a rábontás után is csak a löszt elérő alja volt megfigyelhető. Itt az átmérője 274 cm volt. /3. ábra/ Csak a felső rétegében tartalmazott kevés számú leletet. 4. gödör Az előbbitől délre, 59 m-re húzott, É-D-i irányú 3. kutatóárok már a domb középső, kevésbé meredek részére esett. Itt egy több részből álló gödörkomplexumot tártunk fel. A dombnak a középső részén a vörös agyagréteg vékonyabb, mint fenn, 50- 60 cm mélységben már elértük a löszt, szemben az ottani 80 cm-rel. A gödrök itt is alig mélyedtek az altalajba, ez a körülmény erősen megnehezitette a gödörkomplexum részeinek szétválasztását. A feltárt rész mérete: 6, 5 x 3 m, legnagyobb mélysége 64 cm. Öt gödörrészből áll, átmérőjük 1-2 m, mélységük 55-64 cm közötti. Déli fele nincs teljesen feltárva, a mezőgazdasági művelés miatt a későbbi években nem adódott alakalom a még feltáratlan rész további kutatására /4. ábra/. Leletanyag: 1. Barna, belül szürke ivelt oldaltöredék, fényezett felületű, párhuzamos sávokban beböködött pontsorral díszítve. /9. ábra 2./ 2. Barna, belül szürke, viszonylag vékony falú, sima felületű, egészen enyhén ivelt oldalú táltöredék. /7. ábra 19./ 3. Szürke, kihajló peremű, gömbös hasú kisebb tál töredéke. /7. ábra 20./ 4. Barna, sima felületű, jól égetett, elvékonyodó falú tálak töredékei. /7. ábra 21./ 5. Barna, belül szürke, jól égetett, kihajló peremű, éles hasvonalú profilált tál töredéke. /7. ábra 18./ 6. Sárga, barna, kihajló peremű fazéktöredékek. /7. ábra 23./ 7. Sárga, fekete és szürke, ujjbenyomkodással tagolt peremű, kihajló fazéktöredékek. /8. ábra 1., 5./ 8. Barna és szürke, kihajló peremű, hengeres nyakú fazéktöredékek. /8. ábra 2., 4./ 9. Sötétszürke, jól égetett, vastag falú, alig ivelt, egyenesre vágott peremű váza töredéke. /8. ábra 10./ 10. Sárga, erősen kihajló peremű, a peremről induló fülű amfóra töredéke. /8. ábra 12./ 11. Sárga,vörös, sötétszürke, barna egyenes peremtöredékek,némelyik benyomkodással vagy bevagdalással díszítve. /8. ábra 6./ 12. Barna, belül szürke, sima felületű, ivelt oldaltöredék lapos tetejű, kerek bütyökkel. /8. ábra 16./ 13. Téglavörös, nagy, ovális bütyök. /8. ábra 15./ 14. Barna, bikónikus oldaltöredék két oldalról benyomott bütyökkel. /8. ábra 8./ 15. Szürke, barna foltos, átfúrt nagy, kerek bütyök. /8. ábra 19./ 16. Sárga, nagyon vastag falú, nyomott gömbhasú bikónikus edény oldaltöredéke. /8. ábra 9./ 17. Barna és sárga színű, erősen szélesedő, közepes magasságú, elvékonyodó vagy kihajló aljú talptöredékek. /9. ábra 3., 8. ábra 18./ 18. Szürke, érdes felületű fedőgomb. /8. ábra 13./ 19. Vékony falú kerámia: sárga, kihajló, egyenesre vágott perem a peremből kialakitott bütyökkel. /9. ábra 1./ Továbbá megvastagodó peremű táltöredékek, kihajló, és egyenesre vágott peremek, bikónikus oldaltöredék, valamint kb. 300 db. egyéb töredék. 5. gödör Ez az 1987. évi ásatás elsőként feltárt gödre, a 3. szelvény É-ÉK-i sarka közelében leletkoncentrációt figyeltünk meg. A gödör körvonalai nem rajzolódtak ki a vörös agyagban. /2. ábra/ Leletanyag: 1. Barna, kissé behúzott peremtöredék a peremből kialakitott bütyökkel. /9. ábra 5./ 2. Sötétszürke bikónikus oldaltöredék. /9. ábra 4./ Továbbá bevagdalással és ujjbenyomkodással díszített peremtöredékek, 50 egyéb oldaltöredék. 6. gödör Az 1987. évi 4. szelvény É-i felében az előzőhöz hasonló leletkoncentrációt figyeltünk meg igen kis területen /40 x 10 cm/, 30 cm mélységben. A gödröt itt is mint másutt, paticsdarabkák jelezték. /2. ábra/ Kis számú, jellegtelen leletanyag került elő csupán a gödörből. 7. gödör Az 1987. évi 4. szelvény DK-i és a szomszédos 5. szelvény DNY-i sarkában található kb. 2, 60 x 1 m-es, hosszúkás legmélyebb részén 84 cm mély gödör. Az előzőekhez hasonlóan itt is csupán a leletek előkerülése jelezteaz objektumot, illetve a paticsdarabkák egy árnyalattal sötétebbre szinezték a gödör centrumában a földet. A gödrön belül elkülönült egy 90 x 64 cm-es folt a Ny-i végén, amelyet a faszénszemcsék sötétre szineztek. A gödörnek ez a része sekélyebb volt, csupán 68 cm mélységű. /2. ábra/ A gödör leletanyagban igen gazdagnak bizonyult: 1. Barna, erősen likacsos felületű oldaltöredék két párhuzamos, mélyen árkolt vonallal díszítve. /10. ábra 14., 17./ 2. Sárgásvörös, likacsos felületű, meandermintával díszített oldaltöredék. /10. ábra 12., 19./ 3. Téglavörös, vastag falú kis oldaltöredék vízszintes vonallal díszítve. /10. ábra 18./ 4. Téglavörös, vastag falú oldaltöredék finoman karcolt vonaldisszel. /10. ábra 13./ 5. Sárga, likacsos felületű oldaltöredék sekély, vízszintes árkolással. /10. ábra 11./ 6. Fekete, vastag falú, fényezett felületű kis aljtöredék meandermintával. /10. ábra 15./ 7. Sárga, érdes felületű oldaltöredék szabálytalan meandermintával. /10. ábra 16./ 8. Barna, téglavörös, sötétszürke, sárga csonkakúpos tálak peremtöredékei. /9. ábra 6., 9., 10./ 9. Sárga, belül szürke, vékony falú, behúzott peremű táltöredék /?/, a perem alatt kis, vízszintesen átfúrt füllel. /9. ábra 11./ 10. Sötétszürke, sárga, barna, hengeres nyakú, kihajló peremű kisebb fazekak töredékei. /9. ábra 15-17./ 11. Téglavörös, erősen szemcsés feléletű, kihajló peremű fazéktöredék vállról induló szalagfüllel. /9. ábra 14./ 12. Sárga, egyenetlen falvastagságú, bikónikus edény peremtöredéke. /9. ábra 18./ 13.Téglavörös, erősen kihajló peremű amfóra töredéke peremről induló füllel. /9. ábra 21./ 14. Szürke, barna ivelt oldaltöredékek fülcsonkkal, ill. fültöredékek. /10. ábra 1., 4./ 15. Barna, téglavörös, sárga, szürke oldaltöredékek kerek bütyökkel. /10. ábra 2., 8./ 16. Sárga oldaltöredék kis kerek, hegyes bütyökkel. /10. ábra 7./ 17. Szürke oldaltöredék nagy, kerek, lapos bütyökkel. /10. ábra 9./ 18. Sárga oldaltöredék alulról és felülről benyomott széles, lapos bütyökkel. /10. ábra 5./ 19. Téglavörös, belül barna oldaltöredék felfelé húzott kétosztatú bütyökkel. /10. ábra 6./ 20. Barna és sárga színű kanalak töredékei. /10. ábra 10./ 21. Téglavörös, belül szürke csőtalpas tál töredéke. /10. ábra 21./ 22. Barna, szürke, vörös, különböző aljtöredékek. /10. ábra 20., 22-24./ Vékony falú kerámia: 1. Sárga, barna bikónikus oldaltöredékek, néhányon kis bütyök. /11. ábra 5., 6., 8./ 2. Szürke, vékony falú kis perem, alatta kétfelől benyomott bütyök. /11. ábra 3./ 3. Sötétszürke, oldaltöredék kerek, nem teljesen átfúrt bütyökkel. /11. ábra 7./ 4. Szürke, belül sárga, ivelt oldaltöredékek kis bütyökkel. /11. ábra 9./ 5. Sötétszürke, jól égetett, hengeres nyakú, öblösödő kis váza töredékei, egyiken kis ovális bütyök. /11. ábra 2., 10./ 6. Sárga, kihajló peremű, ivelt hasú, egyenes aljú edény darabjai. /11. ábra 1./ 7. Barna és sötétszürke /utóbbi homorú aljú/ aljtöredékek. /11. ábra 11./ 8. Szürke és barna, kihajló perem- , ivelt és egyenes oldaltöredékek. /11. ábra 4./ Továbbá: behúzott peremű táltöredékek, Sprofilú táltöredékek, kihajló, bevagdalással díszített peremtöredékek, különböző bütyökdiszes oldaltöredékek, vörös festésű bikónikus oldaltöredék, és több, mint 700 db. egyéb töredék. 8. gödör Az 1987. évi 5. szelvény É-i sarka közelében meghatározhatatlan körvonalú leletkoncentráció /2.ábra/ kevés lelettel. 1. Téglavörös, szürke foltos, durva felületű kihajló peremtöredék. /11. ábra 12./ 2. Szürke és barna, egyenetlen felületű ivelt oldaltöredékek a hason kerek bütyökkel. /11. ábra 13./ 3. Világosszürke,vékony falú, belül részben lepattogzott sárga felületű aljtöredék. /11. ábra 14./, továbbá kihajló fazékperemek, kanálnyél töredéke, vékony falú peremek és 20 db. oldaltöredék. 9. gödör Az 1. árok Ny-i végén /1988. évi ásatás/ találtuk meg a hamuval kitöltött gödröt. Ovális alakú, átmérője 120 cm, mélysége 98 cm /a felszintől mérve, a gödörfolt tetejétől 38 cm/. Kitöltése: középen laza hamu, oldalánál a földjében patics- és faszéndarabkák. /5. ábra/ Ugyanott 2 db. kis jellegtelen cseréptöredék is volt. 10. gödör Közvetlenül a 9. alatt, azzal minden valószínűség szerint egy egységet alkotva található ez a tölcséres falú, egyenes aljú, kerek, 160 cm átmérőjű /alján 120 cm/, 170 cm mély gödör. Leletanyagot - eltekintve néhány paticsdarabtól és faszénszemcsétől - nem tartalmazott. Alja fölött 40 cm- rel a hosszmetszet tanúsága szerint domború vonalú, kb. 10 cm vastagságú égett földréteg húzódott benne, ez alatt a vörös agyag sötétebb árnyalatú volt. A réteg átégettsége nem éri el azt a szintet, hogy esetleg kemencére gondolhassunk. /5. ábra/ 11. gödör Az előző közvetlen közelében, tőle DNy-ra 1 m-re hasonlóan kerek, hengeres falú, egyenes aljú gödröt tártunk fel. Átmérője 160 cm, a felszintől mért mélysége 162 cm. Leletanyag nem volt benne, csupán hamu, némi patics és faszén a gödör alján csikokban. 12. gödör Az előzőtől D-re 10 m-re, az 5. kutatóárok gödre. Ovális, 2 x 1, 25 m, mélysége 41 cm. Ezen a részen egészen elvékonyodik a vörös agyagréteg, ennek köszönhető, hogy a csekély mélység ellenére mégis jól látszott a gödör foltja. Alján kb. 2 cm vastag paticsos, égett réteget találtunk. A D-i részén e réteg helyett égett kövek voltak. Aljába néhány karólyuk mélyedt. /5. ábra/ A gödör késő bronzkori. A neolitikus leletek a következők: behúzott és egyenes peremtöredékek, vörös festésű oldaltöredék és 30 egyéb jellegtelen töredék. 13. gödör Az 5. árok K-i metszetében találtuk csak nyomát, 2 m hosszú, 56 cm mély, igen szórványos leletanyaggal. Csupán ebben a két objektumban találtunk késő bronzkori leleteket, kis számban és jellegtelent. Ezzel szemben az 1965. évi topográfiai munkák során éppen azok voltak többségben. 1. sír Az 1988. évi ásatás során találtuk a 2. kutatóárok É-i végében 15 cm-es mélységben, tehát a szántott réteg alsó határán. Egy nagyobb edény darabjai mellett néhány egyéb edényhez tartozó töredék, egy tűzkő, és kis kupacban égett emberi csontok feküdtek. Mindez arra utal, hogyegy hamvasztásossírelszántott maradványaival van dolgunk. /5. ábra/ A sírhoz tartozó edények számát pontosan nem tudjuk megállapitani, mert a töredékek nagyobb része egész edénnyé nem állítható össze. Közvetlenül a hamvak mellett egy nagyobb méretű, de nem egész edényt találtunk: kivül sötét, belül világosszürke, jól égetett, sima felületű. Perem nem volt a töredékek között. A környéken több, esetleg a sírhoz tartozó edény részei is előkerültek: 1. Kívül szürke, erősen kopott, belül barna, sima felületű edényalj. /11. ábra 17./ 2. Az előzőhöz hasonló, kihajló peremű edény darabjai. /11. ábra 16./ 3. Egy csőtalpas, nagyobb tál darabjai. 4. Téglavörös, kívül-belül fényezett felületű, igen jó minőségű, kihajló peremű, nyomott gömbhasú edény töredékei, az egyiken sekély árkolással. /11. ábra 15./ 5. Téglavörös, vastag falú, durva oldaltöredék. 6. Barna, ovális keresztmetszetű hurkafül. 7. Szürke, belül barna, fényezett felületű, vékony falú, kihajló peremtöredék. A sok töredék miatt nem kizárt, hogy a sír közelében egy gödör is lehetett, amelynek az anyaga a siréval a szántás következtében összekeveredett. 2. sír Kérdéses, hogy szándékolt temetkezés-e. Az 1988. évi 1. árok alján találtunk egy vastag iszaprétegben fekvő csontvázat. Mélysége 210 cm, megközelítő tájolása ÉNy- DK. A csontok nem antropológiai rendben feküdtek, egymástól némileg elcsúszva 3 külön csoportban voltak a bordák, a kar és a gerinc egy része, valamint a lábcsontok, utóbbiak fölött a koponyatető. A csontváz egy általunk természetes vízmosásnak tartott árokban feküdt, a csontok elmozdulása alapján az a feltevésünk, hogy a vázrészeket az árokban folyó víz, illetve iszap sodorhatta más helyre. Melléklete nem volt, de ugyanabban a mélységben találtunk a lengyeli kultúrába tartozó leleteket, ezek alapján nem kétséges, hogy a telep korához tartozhat a csontváz is. A csontok meghatározását K. Zoffmann Zsuzsanna végezte el. A vízmosásként értelmezett árok É-D-i irányú, párhuzamos a dombot kettéosztó mai mélyedéssel, mélysége 240-270 cm, szélessége meghaladja a 6 m-t. Betöltődésében iszap- és kavicsrétegek jelzik, hogy természetes úton temetődött be. Ez a folyamat még a település ideje alatt lejátszódott, mert az árok földjébe a településhez tartozó objektumok voltak beásva /9., 10., 11. gödör, 1. sír/, ugyanakkor, mint említettük, az árokban is voltak leletek. Funkcióját tekintve természetes vízlevezető árokra kell gondolnunk, amely igen rövid idő alatt betemetődött. Az árokból előkerült szórvány leletek a következők: 1. Barna, belül fekete, fényezett felületű, jól égetett, nagy csonkakúpos tál töredéke kis kerek bütyökkel. /11. ábra 23/ 2. Sárga,jól égetett, nagyobb edény ívelt oldaltöredéke halvány, vörös festés nyomával. /11. ábra 21./ 3. Szürke, vastag falú, jól égetett, éles törésvonalú bikónikus edény oldaltöredéke. /11. ábra 22./ 4. Vörös, sima felületű kis edény aljtöredéke. /11. ábra 20./ 5. Szürkésbarna, igen jól égetett, homorú aljtöredék ívelt oldallal. /11. ábra 19./ Továbbá néhány egyéb töredék. A megkutatott terület nem túl nagy és nem összefüggő, emiatt csupán egyetlen olyan objektumot találtunk, amely házként értelmezhető. /1. objektum//2. ábra/. Az omladékréteg mérete önmagában nem indokolná a házat, de nyilvánvaló, hogy a csekély mélység miatt nagyobbik része a szántás és az erózió áldozatául esett. Hasonló jelenség, azaz a cölöplyuk nélküli, csupán az égett omladék által jelzett ház a lengyeli kultúra több lelőhelyéről, különböző időszakaiból ismert. A korai fázisból Aszód emlithető példaként, ahol több ilyen kis méretű, föld fölé épitett ház került elő cölöplyuk nélkül. A középső fázis végéről Komjatice emlithető, 6 x 7 x 4 m-es omladékhalmok jelezték az egyik háztípust, szintén cölöplyuk nélkül. Földrajzilag a legközelebbi példa Zalaszentbalázs, ott az omladék alatt a padlót is sikerült megfigyelnie Bondár Máriának. Az emlitett példák alapján a lengyeli kultúrában mindvégig létezett ez a háztípus. A komjaticei lelőhely azt mutatja, hogy nem választható el térben ez a típus a nagyobb, cölöpszerkezetes háztól, mert ott együtt fordulnak elő, harmadikként jelen van az alapárkos típus is. A szórványos adatokból úgy tűnik, ez az épitési mód a lengyeli kultúrában inkább a késői időszak sajátja. A Kárpát-medence K-i felében szintén megtaláljuk a kis méretű, földbe mélyedő cölöp nélküli házat a rézkor első felében /pl. Tiszaföldvár, Bélmegyer /, sőt Siklódi Csilla megállapitása szerint éppen ez a gyakoribb fajtaa cölöpszerkezetessel szemben. Tekintve, hogy a lengyeli kultúrából is inkább a késői időszakból ismerünk analógiákat, feltételezzük, hogy ez a háztípus - szórványos előzmények után - elsősorban a rézkor korai szakaszára jellemző épitési mód, nem annyira kultúrát, mint inkább korszakot jelez. A gödrök formájáról kevés információval rendelkezünk a már emlitett okokból. A két hengeres oldalú, lapos aljú /10., 11./ gödör funkciója tárológödör lehetett a vonaldiszes kerámia kultúrája és a branci telep hasonló gödreinek tanúsága szerint. A telep területéről két sírt ismerünk, mindkettő körülményei eltérnek a normálistól. A hamvasztásos sír túlságosan közel volt a felszinhez, lényegében megsemmisült. Maga a hamvasztás nem idegen a lengyeli kultúrától, bár mindig kisebbségben volt a csontvázas temetkezéssel szemben. Ausztriában az összes temetkezés 22, 2 %-a hamvasztásos, Aszódon a sírok 7 %-a. Utóbbiak nagyrészt urnásak, de előfordul a szentgálihoz hasonlóan szórthamvas temetkezés is. Érdekes, hogy az aszódi hamvasztásos sírokra jellemző a csekély mélység /25-45 cm/, ugyanúgy a szentgáli sírra is. A szántás sajnos lehetetlenné tette a mellékletek meghatározását. A tény, hogy Magyarországon Aszód a hamvasztásos sírok egyetlen közölt előfordulási helye, nem jelenti azt, hogy csak a korai fázisra korlátozódna ez a szokás, mert pl. Ausztriában a kultúra késői időszakából két sír került elő Langenzersdorfban. Morvaországban a korábbi keltezésű Jaromerice mellett Predmerice a morva festett kerámiának szintén a fiatalabb fázisából való. Sőt a lengyeli kultúrán kívül, a Kárpát-medencében ugyancsak előfordul a hamvasztás a kelet-szlovákiai tiszapolgári kultúrában /Tibava, Velké Raskovce, Lucska/. A fent emlitett háztípushoz hasonlóan a hamvasztás szokása is úgy értékelhető, hogy egy, a korai időszakban is meglévő szokás a kultúra életének második felében válik gyakrabban alkalmazottá. A 2. sírként leírt csontváz földbe kerüléséről semmit sem tudunk. A fölötte levő iszaprétegek zavartalansága miatt nem gondolhatunk az árokba később beásott sírra. A közel azonos mélységben előkerült néhány cserép és egy kőbalata töredékének mellékletként való értelmezése valószínűtlen. Az árok betemetődése igen rövid idő alatt megtörténhetett,erre vonatkozóan vannak kísérleti adatokAngliából,henge-ekárkának betöltődését vizsgálták. Dorchesterben egy kisebb árokban pl. 3 hónap alatt 75 cm iszap halmozódott fel. Ilyen sebességű feltöltődés mellett egy viszonylag rövid életű telepen sem jelent problémát, ha az árokba később beásott objektumokat találunk, mint jelen esetben /9., 10., 11. gödör, 1. sír/. Azobjektumok elhelyezkedésealapján laza településszerkezettelszámolhatunk, a gödrök csoportokban helyezkednek el, körülöttük leletanyagtól mentes területekkel. A leletanyag értékelése Kerámián kívül jelentős mennyiségű tűzkövet találtunk, már a terepbejáráskor feltűnt ezek nagy száma. Ezzel szemben állatcsont csak a harmadik ásatási évben került elő, akkor is késő bronzkori gödörben, illetve a vízlevezető árokban, nagyobb mélységben. Az állatcsont hiányának kétségtelenül talajtani okai vannak. A kerámia nagyobb része szürke, sárga, téglavörös, barna vagy fekete színű, homokkal és kaviccsal soványitott, közepesen vastag falú. A kedvezőtlen talajadottságok miatt felülete durva, szemcsés, nem őrzi az eredeti felületkidolgozás nyomait /esetleges festés, polírozás/. Ezt a tényt nem szabad figyelmen kívül hagyni a leletek korának meghatározásakor. A kerámia kisebbik része papírvékony falú, homokkal soványított, jól égetett, szürke, sárga, barna, téglavörös színű. A következő edénytípusok fordulnak elő az anyagban: Tálak 1. Kissé széles szájú, enyhén kihajló peremű, homorú felső, domború alsó részű profilált tál, törésvonalán gyakran bütyökkel. A lengyeli kultúra klasszikus tálformája, mindenütt és mindenkor előforduló típus. /6. ábra 1./ 2. Erősen behúzott peremű, gömbös hasú tál többnyire vastag fallal és elvékonyodó peremmel. /6. ábra 5., 9. ábra 13./ A lengyeli kultúra későbbi időszakában gyakrabban használt edényforma. Szintén behúzott peremű, de az előzőektől eltér egy vékonyabb falú, peremről induló fülű töredék. /9. ábra 11./ Sajátos a kialakitása egy kis peremtöredéknek, a peremen ülő bütyköt nem külön tették rá, hanem az edényfal megvastagitásával jött létre. /9. ábra 5./ 3. Kissé kihajló peremű, rövid nyakú, öblösödő hasú, S profilú tál. a. Erőteljesen S profilú. /7. ábra 19./ A lengyeli kultúra II. fázisából találunk analógiákat a formához. /Trakovice, Pecenady, Brodzany, Nitra/ b. Vastag falú, gömbös hasú, rátett peremmel. /7. ábra 20./ Legközelebb áll hozzá egy tekenyei táltípus. 4. Virágcserép alakú tál. /11. ábra 18./ Egyetlen darab tartozik ebbe a típusba, egyúttal az egyetlen kiegészithető edényünk. Tölcséresen szélesedő nyakú, hengeres testű, ovális aljú mély tál két hosszúkás és két kis kerek bütyökkel, a perem alatt széles sávban vörös festéssel. A paticsos házomladék alól került elő. A veszprémi és a keszthelyi hasonló példányok alapján a kultúra III. fázisában otthonos, sőt megtalálható még Ludanice csoport időszakában is. /Branc/ A lengyeli kultúra edényein általában nem szokás két különböző fajta bütyköt alkalmazni egyszerre, de előfordulhat ilyen díszítés, például Szomor-Somodorpusztán egy hasonló mély tálon szintén két eltérő formájú bütyök látható. 5. Egyenes peremű, hengeres felső részű, csonkakúpos aljú tál éles hasvonallal. Kevés példány képviseli /6. ábra 3-4./, a házomladék alatt kerültek elő. Kalicz N. a korai fokozat örökségének tartja ezt a típust a lengyeli kultúra II. fázisában. A lébényi példányon kivül előfordul még Szobon, de a III. fázisban is Kupon, ugyanúgy a morva festett kerámia késői időszakában. A magas testű, mélyen fekvő törésvonalú tálforma jellemző a szlovákiai Prototiszapolgár fázisra. 6. Profilálatlan, széles szájnyilású csonkakúpos tál. Az egyik leggyakoribb táltípus, jellemzője a perem alatti kerek bütyök. Általában csőtalpas tálak tálrészeként szokott szerepelni. Megtaláljuk kisebb /6. ábra 10., 7. ábra 14., 21., 8. ábra 3./ és nagyobb, vastagabb falú példányban is /11. ábra 23./. A lengyeli kultúra egész élete alatt megtalálható. Csőtalpas tálak Alacsony, szélesedő talptöredékek kerültek elő, kisebb edények darabjai. /8. ábra 18., 9. ábra 3., 10. ábra 21./ Harangos csőtalpat nem találtunk. Amfórák Erősebben vagy kevésbé kihajló peremű, szűkülő nyakú, ivelt vállú edény a peremről vagy alóla induló füllel. /8. ábra 12., 9. ábra 21., 10. ábra 1./ A fül helyzete a döntő ebben az esetben, mert a peremről induló fül a II. fázis végén jelenik meg csupán. Fazekak 1. Tölcséres nyakú, gömbös hasú edény, vállán esetleg füllel. /9. ábra 14./ Nagyobb példányszámban fordulnak elő ebbe a típusba tartozó töredékek. Mind a magyar, mind a morvaországi anyagban a II. fázistól jelenik meg. 2. Enyhén kihajló peremű fazék. Hasonló formájú edény mindenütt előfordul a kultúra II. fázisától kezdve. /6. ábra 9., 7. ábra 23., 8. ábra 1., 5./ 3. Hengeres nyakú, kihajló peremű, gömbös hasú, kisebb fazék. /8. ábra 4., 9. ábra 15-17./ Az előbbinál ritkábban fordul elő, szintén a II. fázistól. Bikónikus edények Behúzott peremű, lekerekitett törésvonalú edény, hasán általában bütyökkel. /6. ábra 13., 8. ábra 8., 9., 9. ábra 18-20./ Funkciója alapján a fazekekhoz áll közel, de mint kronológiailag fontos típust szokás külön emliteni a késői lengyeli időszak legjellemzőbb edénytípusaként. Vázák 1. Erősen kihajló peremű, feltételezhetően gömbös hasú, díszítetlen edény. /6. ábra 11./ Viszonylag kevés példány képviseli anyagunkban. A kultúra III. fázisában találunk hasonlókat. 2. Csonkakúpos, esetleg enyhén tölcséres nyakú, gömbös hasú forma, a töredékek falvastagsága arra utal, hogy nagyobb méretű edény. /8. ábra 10./ Elsősorban a II. fázis végi lelőhelyek anyagában fordul elő. Tárolóedények Nagyméretű edényekre utaló talp- és fültöredékek. /10. ábra 20., 6. ábra 19., 7. ábra 8./ Minden lengyeli lelőhely anyagában megtalálhatók. Fedő Egyetlen töredékünk van csupán. /8. ábra 13./ Mérete alapján gondoljuk inkább fedőnek, mint tömör talpnak. E. Ruttkay szerint a lapos, korong alakú fedőgomb, mint amilyen ez is, késői jelenség a lengyeli kultúrában. Kanalak Rövid nyélcsöves, félgömbös kanálrészű töredékek viszonylag nagy számban fordulnak elő. /7. ábra 3., 11., 17., 10. ábra 10./ Vékony falú kerámia: Az előzőnél jóval kisebb mennyiségű anyag tartozik ide. A formák a korai lengyeli időszak formakincsét őrzik. Poharak Leggyakoribb típus, előfordul papirvékony falú és kissé vastagabb változatban, ahol a nyakat körbefutó árkolás hangsúlyozza. Két típusa van: 1. Kihajló peremű, öblös hasú. /11. ábra 1., 5./ 2. Gömbös hasú, rátett tölcséres peremmel. /7. ábra 9., 15./ Mindkettő megtalálható még a lengyeli kultúra II., sőt III. fázisában is. Bikónikus edények Az előző forma nyomottabb változata éles hasvonallal, kis bütyökkel. /11. ábra 5., 6., 8./ Hasonlót közöl H. Friesinger Langenloisból,a kultúrafiatalabb időszakából. Megtaláljuk a II. és a III. fázisban, sőt a a Prototiszapolgár időszak leletei között is. Vázák Hengeres nyakú, gömbös hasú, a vastagabb falú vázák 2. típusához hasonló forma, de annál sokkal vékonyabb falú töredékek tartoznakide. Komjaticéből ismerünk hasonlót, valamint a morva festett kerámia II. a-b periódusából. A talajnak a kerámiára gyakorolt már emlitett hatása miatt festésselcsak elenyészően kis számban találkozunk. A vastagabb falú kerámia esetében alig néhány fordult elő, ezek egyike egy fekete sávos töredék. /7. ábra 1./ A fekete sávos festés megtalálható Szlovákiában a II. fázisban, de megvan a veszprémi késő lengyeli telepen is. Egy másik töredék vörös festésű /11. ábra 21./. Ez a darab az árok mélyéről került elő, az ottani leletek épebb felületűek, mint a felszinhez közeliek. Szintén vörös festésű a virágcserép alakú tál, /11. ábra 18./ valamint néhány egyéb töredéken látszik még vörös festésmaradvány. A vörös szin általánosan használt a lengyeli kultúrában, szórványosan előfordul a III. fázisban is. A vékony falú kerámián szintén vörös színű a festés, de ott is csak kis számban. A festés szokása általános vélemény szerint a kultúra II. fázisával lezárul, szórványosan előfordul azonban később is, sőt a tiszpolgári kultúra legelején szintén. Nem tudjuk, hogy Szentgálon volt-e fehér festésű kerámia vagy sem, mert az állatcsontot elpusztitó talaj a meszes festéket is nyomtalanul eltüntette, ha volt ilyen. Ezért a festés hiányát nem tudjuk jelen esetben a korhatározás kritériumának tekinteni. A díszítés elsősorban bütykök, fülek és a perem különböző kiképzésének formájában jelentkezik. A bütyköknek 11 fajtája különithető el: kerek /6. ábra7., 12., 8. ábra 17., 9. ábra 9., 11. ábra 23./, átfúrt kerek /8. ábra 19., 11. ábra 7./, nyakánál elvékonyodó gömbös /9. ábra 10./ - mindezek a II. fázis jellemzői - két oldalról benyomott hosszúkás /8. ábra 8., 11. ábra 3./, lapos tetejű /7. ábra 16., 8.ábra 14., 16./, kúpos /6. ábra 18./ - az utóbbi kettő a III. fázisra jellemző -, kis ovális /11. ábra 10./, nagy ovális /7. ábra 2., 8. ábra 15./, két oldalról benyomott nagy ovális alakú, kétosztatú /10. ábra 6./, hosszúkás lapos /10. ábra 5./, háromszög alakú /7. ábra 8./ - utóbbi először a II. fázis végén jelenik meg. Az edényeken való elhelyezésüket illetően általában peremen /6. ábra 2., 5., 10. ábra 2., 11. ábra 13./, alatta /6. ábra 7., 9. ábra 10., 13./ vagy a hason /6. ábra 15-18., 8. ábra 14-17., 10. ábra 5-9./ találjuk a bütyköket, készitési módjukat tekintve pedig külön rátettek vagy az edényfal megvastagitásával jöttek létre. /9. ábra 1., 5./ Ennek a gyakorlatnak kelet-szlovákiai párhuzamát ismerjük. A peremek változatos kiképzésűek. Az egyenesre vágott /6. ábra 7., 7. ábra 22., 8. ábra 10./ és az elvékonyodó perem /6. ábra 3., 4., 7. ábra 18., 8. ábra 4., 9. ábra 10., 16./ mindvégig használatos a lengyeli kultúrában. A megvastagodó perem inkább a késői fázisban fordul elő. /7. ábra 20./ A perem bevagdalással való díszítése szokás volt mindhárom fázisban, /6. ábra 1., 4./ de úgy tűnik, idővel módosult a gyakorisága. A II. fázisban még gyakori, de a III.-ban már igen ritka. A bevagdalás mellett kedvelt a peremek ujjbenyomkodással való tagolása. /8. ábra 1., 9. ábra 14./ Egy esetben találunk az edény peremének külső szélén ujjbenyomkodással tagolt bordát. Ennek analógiáját a II. fázisban találjuk meg. A plasztikus díszítés mellett jelentős csoportot alkotnak a bemélyitett díszítések. /10. ábra 11-19./ Mélyen árkolt, szabálytalanul rajzolt meanderminta a legjellemzőbb. A vésés minősége és mintája lényegesen eltér a lengyeli kultúra korai időszakában alkalmazott karcolt díszítéstől. A kerámia szine, anyaga, soványitása ugyanaz, mint a többié, tehát kétségtelenül helyi gyártmányokról van szó. A 7. gödörben 9 db. volt, ezek három, esetleg négy különböző edényhez tartoznak, az 1. objektumban 1, a 2. gödörben 1, és a 4. gödörben további 2 töredék fordult elő. A karcolás igen szórványosan ugyan, de előfordul a lengyeli kultúra kései fázisában, Veszprémben például 1 db. került elő, Brodzanyban szintén.A megelőző időszakból a szentgálihoz hasonló meander, illetve hálóminta ismert. /Velké Kostolany/ A tiszapolgári kultúrában - bár a kisrétparti csoporton kivül nem szokás a karcolás - mégis előfordult ilyen díszítés Bélmegyeren, a kultúra legkorábbi időszakában. A karcolt díszítésen kivül van egy beböködött pontsorral díszített töredékünk. /9. ábra 2./ Ez a díszítési mód nem szokás a lengyeli kultúrában, ritkán fordul elő, ellenben gyakori a morva festett kerámiában és a tiszapolgári kultúrában. Akadt továbbá még egy bepecsételésre emlékeztető módon díszített töredékünk. /7. ábra 10./ A leletanyagról elmondható, hogy a formák jó része, de főleg a díszítőelemek a lengyeli kultúra késői fázisának jellegzetességeit hordozzák magukon, a többség a II. fázistól használatos, megtalálhatóak azonban bizonyos archaikaus vonások is, elsősorban a karcolt töredékek nagy száma, valamint a finom kerámia jelenléte, hiányzik ugyanakkor a harangos csőtalp és a nagy, szarv alakú bütyök. Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy anyagunk a fehér festésű és a festetlen fázis közötti átmeneti időre datálható, a J. Pavúk által Moravany fázisnak, J. Lichardus és J. Vladár Topolcany-Szob horizontnak nevezett időszakra. Közel áll hozzá A. Tocik komjaticei lelőhelye. A fehér festés hiányát, mint már emlitettük, nem tartjuk kizáró oknak esetünkben. A szentgáli telep tanúsága szerint a Dunántúlon is létezett ez az átmeneti fázis, párhuzamosan aKárpát-medencekeletifelének Prototiszapolgár időszakával. Lényeges különbség, hogy a Dunántúlon a változások nem voltak olyan drámaiak, mint az Alföldön, de a fejlődés azonos üteméből következően bizonyos változásoknak itt is be kellett következniük. A változás egyik jele éppen a szentgáli és szomszédoslengyeli telepek megjelenése a Tűzköveshegy /tűzkő-kitermelőhely/ körül./12. ábra/ A lengyeli kultúrának a tűzkőbányászatban játszott fontos szerepe kétségbevonhatatlan. J. Lichardus szerint pontosan arézkor elejénkövetkezett be a tűzkőbányászat jelentős fellendülése kapcsolatban a kultúra késői fázisának a rézkori civilizáció terjesztésében betöltött szerepével. Közismert a lengyeli kultúrának a maueri és a saspówi bányákkal való kapcsolata. A Szentgál környéki lengyeli telepeknek a tűzkő-előforduláshoz való szoros kötődése nem csupán azért egyértelmű, mert láthatóan a hegy körül vonnak szoros gyűrűt, hanem azért is, mert ez a vidék kivül esik a neolitikus településterületen. Ha ennek ellenére mégis előfordulnak ott a lengyeli kultúra - és csak a lengyeli kultúra - lelőhelyei, akkor ez aztjelenti, hogy fontos érdekük fűződött az ottani megtelepedéshez. A felszini leletek alapján ezek a lelőhelyek egykorúaknak tűnnek. A körülmények szándékos telepitést sugallnak elsősorban őrzési, ellenőrzési funkcióval,de valószinüleg egyben munkaerőt is szolgáltattak a falvak. Ez utóbbi feltételezés egyelőre nem bizonyítható, mert még rendkivül keveset tudunk a neolitikus tűzkőbányászat szerveződéséről, a telepeknek a bányákhoz való viszonyáról, bár Lengyelországból ismertek ilyen irányú eredmények. Biró Katalin kutatásainak eredményeképpen Szentgál esetében lényegében ismert az egész struktúra: kitermelőhely, apritóhelyek,telepek, sőt ezek földrajzilag egy egységet alkotnak, tehát elmondhatjuk, hogy igen szerencsések a körülmények. Biró K. tűzköveshegyi ásatása, valamint az itt ismertetett közeli telep feltárása csupán a kutatás első lépcsőjét jelenti. Ezt a ritkán adódó helyzetet nem hagyhatjuk kiaknázatlanul, hogy a telepek elhelyezkedése önmagában véve is bizonyitékul szolgál egy kultúrának a tűzkőbányászathoz való egyértelmű kapcsolatára. IRODALOM BIRO-REGENYE 1991 - K.Biró-J.Regenye: Prehistoric workshop andexploitation siteat Szentgál- Tűzköveshegy. ActaArchHung 43, 1991, 337-375. BOGNÁR-KUTZIÁN 1963 - Bognár-Kutzián I.: The copper age cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. ArchHung 42, 1963. BOGNÁR-KUTZIÁN 1966 - Bognár-Kutzián I.: A contribution to the chronology of the Lengyel Culture. SbNM 20, 1966, 63-70. ÉVI JEL - A Veszprémvármegyei Múzeumi Bizottság és Múzeumegylet együttes Évi Jelentése GLÄSER-REGENYE - R.Gläser-Regenye J.: 1989 A vonaldiszes kerámia és a lengyeli kultúra telepe Kupon. Veszprémi Történelmi Tár 1989/II, 18-33. GOLDMAN 1971 - Goldman Gy.: A tiszapolgári kultúra települése Bélmegyeren. ArchÉrt 1971, 221-234. KALICZ 1969 - Kalicz N.: Einige Probleme der Lengyel- Kultur in Ungarn. StZ 17, 1969, 177-206. KALICZ 1985 - Kalicz N.: Kőkori falu Aszódon. Aszód, 1985. KOSTURIK 1972 - P.Kosturik: Die Lengyel-Kultur in Mähren. Studie Brno 1, 1972/6, 3-74. LICHARDUS 1986 - J.Lichardus: Lengyel IV und dessen Vermittlerrolle bei der Herausbildung der frühen Kupferzeit Mitteleuropas. BÁMÉ 13, 1986, 31-40. LICHARDUS-VLADÁR - J.Lichardus-J.Vladár: 1970 Spätlengyel Siedlungs- und Grabfunde aus Nitra. SlA 18/2, 1970, 373-419. NOVOTNY 1957 - B.Novotny: Sidlisko ludu s malovanou keramikou moravskoslovenskou vo Velkych Kostolanoch. StZ 2, 1957. PAVUK 1965 J.Pavúk: Neue Funde der Lengyel-Kultur in der Slowakei. SlA 13/1, 1965, 27-50. PAVUK 1981 - J.Pavúk: The present state of knowledge of the Lengyel Culture in Slovakia. PA 72, 1981, 255-299. PODBORSKY 1970 - V.Podborsky: Der gegenwärtige Forschungsstand der Kultur mit mährischer bemalter Keramik. SlA 18/2, 1970, 235-310. RACZKY 1974 - Raczky P.: A lengyeli kultúra legkésőbbi szakaszának leletei a Dunántúlon. ArchÉrt 1974, 185- 210. RUTTKAY 1976- E.Ruttkay: Die Keramikformen der Lengyel-Kultur in Österreich. FÖ 15, 1976, 141-148. RUTTKAY 1985 - E.Ruttkay: Das Neolithikum in ™sterreich. Wien, 1985. SIKLODI 1982-83 - Siklódi Cs.: Kora rézkori település Tiszaföldváron. SzMMÉ 1982-83, 11-31. SIMON 1987 - Simon K.: Neolit és rézkori települések Tekenye határában. Zalai Múzeum 1, 1987, 7-46. SISKA 1968 - S.Siska: Die Tiszapolgár-Kultur in der Slowakei. SlA 16/1, 1968, 61-175. VLADÁR-LICHARDUS - J.Vladár-J.Lichardus: 1968 Erforschung der frühäneolithischen Siedlung in Branc. SlA 16/2, 1968, 263-352. VLADÁR-KRUPICA - J.Vlad r-O.Krupica: 1970 Sp„tlengyel Keramik aus Brodzany. SlA 18/2, 1970, 353-371. TOCIK 1968 - A.Tocik: Offene Siedlung der Lengyel- Kultur in Komjatice, Bez. Nové Zámky. in: Int. Symposium über die Lengyel-Kultur, Nitra-Wien, 1986, 271-279. VIZDAL 1970 - J.Vizdal: Jungneolithische Funde aus Oborin. SlA 18/2, 1970, 217-234. Ábrajegyzék 1. ábra: Szentgál-Füzi-kút, helyszinrajz. Abb.1.: Szentgál-Füzi-kút, Situationsplan. 2. ábra: A feltárt terület egy része /1986-87. évi ásatás./ Abb.2:.Ein Teil der freigelegten Fläche /Ausgrabungsjahr 1986-87/ 3. ábra: A feltárt terület egy része /1986. évi ásatás/ Abb. 3.:Ein Teilder freigelegten Fläche /Ausgrabungsjahr 1986/ 4. ábra: A feltárt terület egy része /1986. évi ásatás/ Abb. 4.:Ein Teilder freigelegten Fläche /Ausgrabungsjahr 1986/ 5. ábra: A feltárt terület egy része /1988. évi ásatás/ Abb. 5.:Ein Teilder freigelegten Fläche /Ausgrabungsjahr 1988/ 6. ábra: 1. objektum Abb. 6.: Objekt 1 7. ábra: 1-8.: 1. objektum, 9-12.: 1. gödör, 13-17.: 2. gödör, 18-23.: 4. gödör Abb. 7.: 1-8.: Objekt 1, 9-12.: Grube 1, 13-17.: Grube 2, 18-23.: Grube 4 8. ábra: 4. gödör Abb. 8.: Grube 4 9. ábra: 1-3.: 4. gödör, 4-5.: 5. gödör, 6-21.: 7. gödör Abb. 9.: 1-3.: Grube 4, 4-5.: Grube 5, 6-21.: Grube 7. 10. ábra: 7. gödör Abb. 10.: Grube 7 11. ábra: 1-11.: 7. gödör, 12-14.: 8. gödör, 15-17.: 1. sir, 18.: 1. objektum, 19-23.: szórvány a vízelvezető árokból. Abb. 11.: 1-11.: Grube 7, 12-14.: Grube 8, 15-17.: Grab 1, 18.: Objekt 1, 19-23.: Streufund aus dem Entwässerungsgraben. 12. ábra: Lelőhelyek a Tűzköveshegy körül Abb. 12.: Fundorte um den Tűzkövesberg


Tartalom * Krónika * Cikkek * Képek