Az "In memoriam Darányi Ignác" c. kiállítás


A kiállítás színhelye: Bp. - Vajdahunyadvár, Barokk-reneszánsz épületszárny I. emeleti (bal) körterem. A terem bejárása balról jobbra történik.


A terem közepén:


Ajtó mellett (fotók bekeretezve):

Darányi Ignác díszmagyarban 1900 körül.

Darányi Ignác a 19-20. század fordulóján (Bernát István: Darányi Ignác emlékezete. Budapest. 1931. mû címlap elõtti kép)


I. vitrin

Díszmagyar - teljes rend ruha. Ékszerekkel, csizmával (Kölcsönözve: Magyar Nemzeti Múzeum) (Foto: Csecsetka Ferenc, 1999)


II. vitrin

Darányinak adományozott kitüntetések(oklevelek, okmányok, érmek), díszpolgári albumok.

Toscanai polgári és katonai érdemérem nagykeresztje, 1899


III. vitrin

-

Ablak elõtti beugró

A. tabló

Darányi Ignác lakhelyei Budapesten

A Darányi-birtokok

a.) Dunaújfalu (Dunaörs, Komárom m. Ma: Nova Stra× , Sl.)

b.) Anyácsa (Tök külterülete - Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.)

c.) Pusztaszentgyörgy (Tass külterülete - Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.)

Fényképek a korabeli birtokokról:

Az urasági lak oldalsó és tornácos homlokzata (Tök - Anyácsa puszta)

A Darányi-birtokok statisztikája

A mezõgazdasági mûvelési ágak megoszlása Darányi birtokain az 1895. és 1911. évi országos birtokstatisztika alapján.

Birtokstatisztika és grafikon


1. tárló

Darányi Ignác gyermekkora és ifjú évei

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Pesti M. Kir. Tudom. Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett 1872. évi december 6-án, déli 12 órakor nyilvánosan vitatkozás alá bocsát ifj. Darányi Ignác, Pest, 1872. Athenaeum ny.

Tárgyak:

- Ólomkristály tintatartó - Deák Ferenc tulajdona volt. (Magyar Nemzeti Múzeum)

- Tolltartó - Deák Ferenc tulajdona volt. (Magyar Nemzeti Múzeum)

2. tárló

Darányi Ignác, a politikus és földbirtokos

Tárgy: Iratnehezék Budapest címerével, 1910 körül (Magyar Nemzeti Múzeum)

Tárgyak: - Igazolványtok, Cvikker tokkal (Magyar Nemzeti Múzeum) - MÁV szabadjegy, 1900-as évek (Közlekedési Múzeum)

Darányi Ignác gazdaságai

Cséplés gõzgéppel a Darányi birtokon (Dunaújfalu)

Tárgyak: Az MMM. Állattenyésztési gyûjteményébõl: Birkanyíró olló, juhászkampók, csengõ (szarvasmarha nyakába való), halász-eszközök (börc, hálófonó tû)

B. tabló

Darányi Ignác földmûvelésügyi miniszter

Fotó: Széll Kálmán és Darányi Budapesten, 1910 (Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában)

 • Khuen-Héderváry Károly gr. kormányában: 1903. jún. 27 - 1903. nov. 3. :Fénykép: Khuen-Héderváry Károly, gr. díszmagyarban
 • Wekerle Sándor koalíciós kormányában:1906. ápr. 8 - 1910. jan. 17. - Fénykép: Koalíciós kormány osztrák-magyar kiegyezési tárgyalásai: Középen: Auersperg osztrák földmûvelésügyi miniszterrel beszélget Darányi Ignác, fején fezzel. Hátul balra Wekerle Sándor miniszterelnök, 1907.
 • Darányi Ignác minisztertársai és beosztottjai körében. A 10 éves miniszteri évforduló alkalmából készült csoportkép a minisztérium termében. - 1908.
 • A minisztérium tisztikarának díszüdvözlete 60. születésnapja alkalmából, 1909

Magyar Kir. Mezõgazdasági Múzeum alapítása

A Mezõgazdasági Múzeum épületének részlete (Tervezte: Alpár Ignác, 1900-1907)

 • Darányi Ignác földmûvelésügyi miniszter levele a Magyar Mezõgazdasági Múzeum alapításáról, 1896
 • A városligeti Vajdahunyadvár képe a tó felõl
 • A M. kir. Mezõgazdasági Múzeum barokk-reneszánsz szárnyának képe.

Magyar Földtani Intézet új székházának megépíttetése

 • Az 1869-ben alakult Földtani Intézet új székházának megnyitóján Ferenc József társaságában - 1900. május 29.
 • Fénykép: A Földtani Intézet palotája, (1898-1899, Lechner Ödön)

Országos m. kir. Meteorológiai Intézet fejlesztése

 • Az ógyallai obszervatórium
 • "Az idõjárás" c. folyóirat (Szerk. és kiad. Héjas Endre).

Országos Madártani Intézet

 • 1893-ban a Nemzeti Múzeumban hozták létre az Országos Ornithológiai Központot. 1901-tõl Országos Madártani Intézet néven önállósult.
 • Arckép: Herman Ottó (1834-1914)
 • Herman Ottónak Darányi felkérésére írt mûve címlapja: A madarak káráról és hasznáról, 1901.
 • A szántóvetõ és a madár (elsõ illusztráció a könyvbõl, Csörgey Titusz mûve)

Kísérletügyi Közlemények

 • Az FM Mezõgazdasági Kísérletügyi Központ Bizottsága által kibocsátott: Kísérletügyi Közlemények. Az 1898 július végén alapított szakfolyóirat I. évfolyamának 1. száma.

I. tárgyvitrin

A Darányi Ignác minisztersége alatt létesült vagy jelentõsen fejlesztett mezõgazdasági kísérletügyi intézmények

Az intézmények listája

A kísérletügyre fordított kiadások grafikonja

Gyapjú Próbamosó és Kondicionáló Intézet, Budapest, 1898 (1904-tõl M. kir. Gyapjúminõsítõ Intézet)

 • Rodiczky Jenõ ismertetése az intézet munkájáról, 1899

Tárgyak (MMM. Vegyes állatteny. gyûjt.): Gyapjú kondicionáló kályha modell, gyapjúminta

M. kir. Dohánytermelési Kísérleti Állomás, Debrecen, 1897 (Békéscsabai fiókállomással)

 • Fotók: A kísérleti telep fõ útvonala, két szélén a dohányszárító és a laboratóriumi épületek a század elején, Kísérleti termõterület

Tárgyak (MMM. Vegyes állatteny. és kézieszköz gyûjt.): Dohányvágó kés, egy csokor kerti dohánylevél

M. kir. Halélettani- és Szennyvíztisztító Kísérleti Állomás, Budapest, 1906

 • Landgraf János indította, majd 1912-tõl Répássy Miklós szerkesztette a "Halászat" c folyóiratot. A folyóirat egyik száma.

Tárgyak (MMM. Halászati gyûjt.): Halász eszközök (fentõ - fém zsinórkeresõ, börcök - hálófonó tûk)

M. kir. Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás, Budapest, 1896

Tárgyak (MMM. Tangl-hagyaték, Vegyes agrobotanikai gyûjt.): MikroszkópTangl Ferencnek, az intézet igazgatójának hagyatékából, Nagy magvizsgáló üveg (fedeles), kisebb hengeres üvegben takarmányminta (búza és kukorica keverék)

M. kir. Tejkísérleti Állomás, Magyaróvár, 1903

 • Újhelyi Imre (1866-1923), a Tejkísérleti Állomás igazgatójának arcképe
 • Ujhelyi Imre: Tejgazdaság dióhéjban c. munkája
 • A M.kir. Tejkísérleti Állomás épületének homlokzata, 1909 körül
 • Sajtõrlõ helyiség (századfordulós képeslap)

Tárgyak (MMM. Vegyes állatteny. és kézieszköz-gyûjt.): A tej fajsúlyának mérésére szolgáló eszközök, sajtfúró (a sajtérés-mintavétel eszköze), vajforma (faragott fa)

M. kir. Kender- és Lentermelési Szakintézet, Budapest, 1906

 • Károly (Karl) Rezsõ (1868-1945) arcképe
 • Fotó: Kenderfeldolgozó asszonyok törik, csapják, tilolják a kendert a Pest vármegyei Valkón, 1908

Tárgyak ((MMM. Modellgyûjtemény): Kendertiloló

M. kir. Központi Szõlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet (Alapítása az 1896:V.tc., az ún. szõlõrekonstrukciós törvény alapján történt meg. 1904-ben új telepen kezdte meg mûködését.)

 • Istvánffy Gyula igazgató (1860-1930) arcképe
 • Istvánffy Gyula: A m. kir. Központi Szõlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet ismertetése, Bp. 1907. 16 l.
 • Szõlõbetegségek magyarázó ábrája az intézet Annales... c. évkönyvében.
 • Az intézet által készített országos szõlészeti felmérés adatszolgáltatására felszólító FM körlevél.
 • Az egri Vincellérképzõ szõlõjének 1902, 1903. évi adatai

Tárgyak (MMM. Szõlészeti és borászati gyûjt.): Borelemzõ laboreszközök: Vegyszerek és kémcsövek, metszõolló

M. kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomás, Selmecbánya, 1897 Csatlakozó négy külsõ erdészeti kísérleti állomás az Erdõõri Szakiskolák székhelyén: Szeged-Királyhalma, Vadászerdõ (Újszentes, Dumbra vit a,R.) Liptóújvár (Liptovský Hrádok, Sl.), Görgényszentimre (Gurghiu, R.)

 • Erdészeti Kísérletek c. lap címlapja (1899. 1. szám. Szerk. Vadas Jenõ.)
 • Kísérleti telep távlati képe, Kisiblye
 • Vadas Jenõ (1857-1922) a kísérleti állomás vezetõje. 1910-tõl az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetségének elnöke.

Tárgyak (MMM. Erdészeti gyûjt.): Grünwald-féle csíráztató készülék a századfordulóról (kék, üveg), fenyõmagok petri-csészében

3. tárló

Mezõgazdasági kísérletügy (folyt.)

Magyaróvári m. kir. Növénytermelési Kísérleti Állomás, 1891. Elõbb a gazdasági akadémián, majd 1895-ben önálló lett.

 • Fotó: A 'Sigmond Elek-féle laboratórium

Tárgyak (MMM. Erdészeti gyûjt.): Század elejei vegyszertartó kis üvegcsék

 • Cserháti Sándor: Általános és különleges növénytermelés, I-II. k. Magyaróvár 1900-1901. c. mû I. kötetének bevezetõje, melyben Cserháti köszönetet mond Darányinak a mû megjelentetéséért.

Budapesti m. kir. Állami Vetõmagvizsgáló Állomás 1881-tõl mûködött a Soroksári úton. 1901-ben költözött a Kis-Rókus utcai új, korszerûen felszerelt épületébe.

 • A négy intézet (Kémiai Intézet, Vetõmagvizsgáló-, Állatélettani- és a Rovartani Állomás) számára 1901-ben átadott épület, ma (Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet székháza)
 • Dégen Árpád (1866-1934) 1895-tõl az állomás vezetõje.
 • Dégen Árpád: A m. k. áll. vetõmagvizsgáló állomások, Bp. 1907. 23 l.

M. kir. Növényélet- és Kórtani Állomás, Magyaróvár, 1898.

 • Linhart György (1844-1925) az állomás vezetõje.
 • Linhart Györgynek a párizsi világkiállításon aranyéremmel jutalmazott mûve: Magyarország gombái I-IV. 1882-1886 A kiadvány 498 gomba és baktérium ábráját és leírását közli. A mû érdekessége, hogy a szerzõ a megbetegített növényi részt szárított vagy preparált formában mellékelte.
 • Bemutatva: Daldinia concentrica - Daldiniás betegség nyírfán, Hypoxylon multiforme - Hipoxilonos betegség nyírfán (kis petri csészében).
 • Bemutatva: Polystigma rubrum - A szilva polisztigmás betegsége, Claviceps purpurea - Anyarozs (A könyv lapján kinyitva).

M. kir. Áll. Bakteriológiai Intézet, Budapest (1891-ben az Állatorvosi Akadémián, 1900-tól önálló székházban: Hungária krt. 244.

 • A sertésvész ellen való védekezés c. különlenyomat, ismeretlen szerzôtôl a Néplapból, 1898,
 • Az emberi szervezetre is ártalmas kártevõk ábrázolása Aujeszky Aladár: A baktériumok természetrajza (Bp., 1912) címû mûvében.

Tárgyak (MMM. Vegyes állatteny. és kézieszköz-gyûjt.): Állatgyógyászatban használatos fecskenõ és ampulla

M. kir. Rovartani Állomás (Elõdje: 1880-1890-ig az Országos Phylloxera Kísérleti Állomás) 1910-tõl új épületben.

 • Jablonowski József: A gyümölcsfák és a szõlõ kártevõ rovarai, Bp 1902. Címlapja, és a színes mellékletnél kinyitva.

Országos Vetõmagtenyésztési Intézet, Budapest, 1909, majd 1910-tõl Országos m. kir. Növénynemesítõ Intézet, Magyaróvár

 • Grábner Emil: A szõlõ trágyázása 1908. Címlap és mellette a gabonanövényrõl írt munkájának ábrája kinyitva (a gabona fejlõdése különbözõ mélységû vetés esetén).

Országos m. kir. Chemiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás, Budapest. 1881-ben Állami Vegyvizsgáló Állomás (Állatorvosi Tanintézeten belül), 1892-ben Országos Chémiai Intézet és Közp. Vegykísérleti Állomás (FM. Nádor utcai épületében), majd 1901-ben új, önálló épületet építettek számára (a II. Keleti K. utcában).

 • Kosutány Tamás (igazgató1903-1915-ig): A magyar búza és a magyar liszt a gazda, a molnár és sütõ szempontjából, Bp. 1907. 323 lap
 • Foto: Kosutány Tamás agrárkémikus laboratóriumában, Budapest, 1900-as évek

4. tárló

Szakoktatás, ismeretterjesztés és a mezõgazdasági szakintézmények alapítása, fejlesztése

A Darányi idejében alapított szakiskolák listája

Földmûves- és mezõgazdasági szakiskolák tevékenységérõl fotók, képeslapok:

Tanóra a földmûves iskolában.

(MMM. VII. Fényképtár: Gazdasági diapozitívek albuma)

Tejipari tanóra

(MMM. VII. Fényképtár: Gazdasági diapozitívek albuma)

 • Képeslapok (MMM. X. Aprónyomtatv.gy.) Balassagyarmat, Gazdasági telep, 1910 - Balaton vidéke, Praxi munka (Gyakorlatozó mezõgazdasági tanulók 1900 k.)
 • Fotók: A karcagi és a kecskeméti Földmíves Iskola homlokzata a századfordulón (MMM. IX. Múzeumi iratok gyûjt.)
 • Kecskeméti m. kir. Földmûves iskola rendes tanulóinak és tanfolyam-hallgatóinak létszámkimutatása 1896-1906. (MMM. IX. Múzeumi iratok gyûjt.)
 • Hódmezõvásárhelyi m.kir.Földmûves iskola gazdaságának leírása és üzemterve. Kidolg. Szeles János, Magyaróvár, 1906. (MMM. IX. Múzeumi iratok gyûjt.)

Tárgyak (MMM. Numizmatikai gyûjt.): Bélyegzõ - Földmíves Iskola, Debrecen, Pecsétnyomó és bélyegzõ - Földmíves Iskola - Zsitvaújfalu

 • Képeslap a Gödöllõi Baromfitenyésztõ m. kir. iskoláról.
 • Hreblay: Tyúktenyésztés c. mûvének címlapja, s a könyv kinyitva a petróleummal üzemeltetett keltetõgépnél, amely 1899 körül érkezett Amerikából kipróbálásra.
 • Fotó: A gödöllõi méhész gazdaság megnyitása. 1901. - Darányi miniszter érkezése.
 • Gödöllõ, méhészeti tangazdaság, 1912

Tárgy (MMM. Numizmatikai gyûjt.): Jelvény - II. Országos Méhészkongresszus, 1899.

Tárgyak (MMM. Állatteny. gyûjt. - Méhészet): Csibeitató, méhészeti fedelezõ villa, gödöllõi anyakalitka, Grand-féle keretfogó.

Felsõfokú mezõgazdasági képzés

A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia intézményét 1904-ben fõiskolai szintre emelték.

Az Állatorvosi Akadémia 1899. február 11-én fõiskolai rangot kapott, 1906-ban pedig elnyerte a doktorrá avatás jogát.

1906-ban a Kolozsvári, a Keszthelyi, a Kassai és a Debreceni Gazdasági Tanintézet akadémiai rangot kapott, s mûködésüket a magyaróvárihoz hasonlóan szabályozták.

 • A négy akadémiai rangra emelt tanintézet homlokzata (Fotó: MMM. Adattár I. Szem. eml.gyûjt. Kerpely tiszteletére készített fotóalbum címlapja).

Mezõgazdasági téli tanfolyamok

 • Fafaragás oktatása a földmûves iskola udvarán.

Községi Népkönyvtárak

 • Népkönyvtárakról szóló FM kiadvány FM. Könyvtára

Iskolán kívüli népoktatás

Néplap - hetilap (a falusi nép számára)

 • A Néplap többnyelvûségét bemutató grafikon.
 • Gyümölcskertész (folyóirat - 1900-ban 11000 elõfizetõ)

II. tárgyvitrin

Kiállítások és ismeretterjesztés a gazdák körében

1. polc

Gazdakörök

A gazdakörök tömeges szervezését a Gazdaszövetség 1900. jan. 8-i ülésén határozták el. 1914-ig Magyarország minden 10. falujában megalakult.

 • Gazdakörök az ország különbözõ tájain (MMM. I. 2810. albumból Mezõhegyest látogató kisgazdák csoportképei, 1898.: Arad megyei Gazdakör, Kecskeméti Gazdakör)

Darányi Ignác elevenítette fel az aratóünnepeket a század végén

Tárgyak: Aratókoszorú, fonott kalács

Vidéki mintagazdaságok létrehozása, segítése

"Minden törvényhatóság területén legyen fokozatosan egy minta-parasztgazdaság. Államsegéllyel kell ezt a 8-30 kat. holdas kisbirtokot mintaszerûen felszerelni, gépeit és eszközeit azonban köteles legyen kölcsönadni gazdatársainak. Gazdasági tanácsadó fejlõdjön ezekbõl a gazdaságokból, gazdasági felügyelõk, vármegyei gazdasági bizottságok segítsék õket munkájukban."

(1909-ben 49 vármegye volt ilyen népies mintagazdasággal ellátva).

 • Ifj. Pálinkás István 18 hold 1015 négyszögöl terjedelmû Bars vm-ben, Kis-Meczén fekvõ népies mintagazdaságáról szóló számvitel az 1901. évrõl (Eredeti irat: - MMM. III. 8204. - mûbõr borítás)
 • A Pozsonyi II. Mezõgazdasági Kiállításon szereplõ Népies mintagazdaságok eredeti fényképei (Mintagazdaságok állatállományáról fotók: Szarvasmarha- ló- juh- és bivaly ábrázolások a népies mintagazdaságok állományából).
 • A szarvasmarha fajtaváltás grafikonja.(álatgr.doc)
 • A sertéstenyésztés grafikonja (sert2.doc)
 • Képek Magyarország állattenyésztésébôl. 1896 (MMM. Fényképgy. VII. 9943/1-2.)

A király látogatása az 1896. évi tenyészállatkiállításon (Erdélyi foto)

2. polc

Az országgyûlés díszülése az új Országház kupolatermében. Károlyi Tibor gróf, a fõrendiház alelnöke megnyitó beszédét mondja. Tõle balra Szilágyi Dezsõ, a képviselõház elnöke ül, jobbra Gyulai Pál, a fõrendiház jegyzõje. Gyulaitól jobbra: Eötvös Loránd, Podmaniczky Frigyes, Darányi Ignác, Zichy Jenõ gróf, Schlauch Lõrinc bíboros, Wlassics Gyula, Fejérváry Géza és Khuen-Héderváry Károly. Balra: Bánffy Dezsõ, Jókai Mór, Wekerle Sándor, 1896. június 8. - B. Hirsch Nelli rajza
"A törvényhozás... a magyar államezeréves fennállásának emlékét örök idõkre törvénybe iktatja."

Millenniumi emléktárgyak: Pohár (Magyar Nemzeti Múzeum), Földmûvelési csarnok - kis pohár (boros) (Magyar Nemzeti Múzeum), Bögre (Magyar Nemzeti Múzeum), Emléktányér - Feszty körkép részlet: Árpád, 1896. (Magyar Nemzeti Múzeum), Millenniumi textil emléknyomatok: Csarnokok képe (Iparmûvészeti Múzeum), Magyar Selyem könyvjelzõk - zöld, kék, bordó (Iparmûvészeti Múzeum)

 • A millenniumi kiállítás megrendezésében való közremûködésért kapott "legfelsõbb elismerés" okirata Darányi Ignác részére 1896. dec. 22.

Kiállítási jelvények (MMM. Numizmatikai gyûjt.) - Pozsonyi II. Országos Mezõgazdasági Kiáll., 1902. - Veszprémi Mezõgazdasági Kiállítás, 1904. - Erdélyrészi Mezõgazdasági Kiállítás, Kolozsvár, 1906. - Országos Állatkiállítás, Budapest, 1909.

Kiállítási emlékérmek: (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum): Makói Mezõgazdasági Kiállítás, . Verseci Mezõgazdasági és Ipari Kiállítás, . Pécsi Országos Ipari, Mezõgazdasági és Mûvészeti Kiállítás, 1907

3. polc

A Fogarasi Ménesbirtok golding komlójáért kapott oklevele az OMGE által 1901. októberében megrendezett I. Országos Komló Kiállításon. (MMM. Adattár)

Tárgyak: Az "Országos Ipari, Mezõgazdasági és Mûvészeti Kiállítás, Pécs, 1907" emlékére készült dísztányér (Magyar Nemzeti Múzeum), A Budapesti Országos Mezõgazdasági kiállítás (év n.) emlékére készült pohár (Magyar Nemzeti Múzeum)

Az 1900-as párizsi világkiállításon a nyertes lovaknak adományozott fülbokréta. (MMM. Állatttenyésztési gy.)

C. tabló

A Darányi Ignác minisztersége idején hozott törvények

Ármentesítéssel, öntözéssel kapcsolatos törvények

 • 1987:XXI. tc. Temes-Begavölgyi vízszabályozó Társulat pénzügyi viszonyainak újabb rendezésérõl.
 • 1900: XXX.tc. Közérdekû öntözõcsatornák létesítése tárgyában.
 • 1902: XXII. tc. A Bega-csatornának és a Temes-Begavölgyi vízszabályozó társulat ármentesítése érdekében is szükséges rendezésérõl.
 • 1908: XLIX. A vízi beruházásokról.
 • Fotó: Kubikusok csatornaépítésen az 1900-as évek elején.
 • Térképmásolatok: - A Tisza hullámterébe telepített szõlõk: Csongrád és Torontál megyében (Magyar Országos Levéltár) - A Duna medrének rajzolata Apatin környékén (Magyar Országos Levéltár)

Mezõgazdasági munkavállalók viszonyait szabályozó törvények

 • 1898: II. tc. A munkaadók és mezõgazdasági munkások közötti jogviszony szabályozásáról. [Rabszolgatörvény]
 • 1899: XLI. tc. - A vizimunkálatoknál, az út- és vasútépítésnél alkalmazott napszámosokról és munkásokról.
 • 1900: XVI. tc. és (1902: XVI.) A Gazdasági és Munkás- Cselédsegélypénztárról
 • 1907: XLV. tc. A gazda és gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozásáról. [Derestörvény]
 • Dokumentum-másolatok: - Darányi Ignác 2000 korona összeggel "az Országos Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár alapító tagjai közé felvétetett. Bp. 1901. jan. 8." - Szorgalmas, példás hûségû, derék, becsületes cselédek és gazdasági munkások oklevele,, 1898.
 • Fotó: A mezõgazdasági cselédeknek díszokleveleket osztanak ki Kurtakeszin (Komárom vm. Udvardi j.)
 • A Gazdasági Munkás- Cseléd Segélypénztár felhívó plakátja, 1900
 • Aratási szerzõdés (MMM. III. Iratok gyûjt.)
 • Summás szerzõdés (Hejõbába) - Gépelt másolat
 • Darányi Ignác elõterjesztése a Minisztertanácsi ülésen, az 1907. évi aratósztrájkok kiküszöbölésére, az aratás biztosítására tett intézkedési javaslatáról.
 • Varga János szolgálati cselédkönyv, 1909. (Somogy vm. Csurgói j., Berzencze község)

Mezõgazdasági munkásházak

 • Kéziratos elõterjesztés a gazdasági munkásházak építésének állami támogatásáról
 • Törvény:1907: XLVI. tc. A gazdasági munkásházak építésének állami támogatásáról
 • Mezõgazdasági munkásházak tervrajza. Bp., 1908. dec. 15. Jánosházy László - (Alaprajz, metszetek, homlokzat)

Csorvás (Békés vm.) A gazdasági munkásházak utcája (1910) (Erdélyi foto)

Zenta (Csanád vm.) Az 1900-as évek elején épült mezõgazdasági munkásházak sora. (Erdélyi foto)

Hódmezõvásárhely (Csongrád vm.) Konyhabelsõ (1910) (Erdélyi foto)

 • Szentes (Csongrád vm.) - Az ún. mezõgazdasági munkásházak utcája 1910 körül. - fotó.
 • Orosháza (Békés vm.) - Szegényparaszti falurész (1910) - fotó.
 • Püspökladány (Hajdú vm.) - Gazdasági munkásházak - fotó.
 • Csongrád (Csongrád vm.) -Szegényparaszti lakóház tornáca - fotó.
 • A püspökladányi Darányi-telep napjainkban (térkép)
 • FM által (Jánosházy mérnök) kidolgozott munkásház-típusok minta-tervgyûjteménye (nyomtatott).

5. tárló

Törvények (mezõgazdaság ágazatai szerint)

 

Darányi Ignác dolgozószobájában, 1910 (Erdélyi foto) (A kép eredetije: Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára)

Tárgy: Tintatartók (parlamenti) Magyar Nemzeti Múzeum

Szõlõ- , bor- és szesztermelés

Tárgy: A legendás Tokaji Aszu 1866-ban, korabeli poharakkal (MMM. Szõlészeti és Borászati gyûjt.)

Jelvények (MMM. Numizmatikai gyûjt.): - Szõlészeti tanulmányút Tokaj-Beregszász, 1898. - II. Országos Borászati Kongresszus, 1902. - IV. Országos Borászati Kongresszus, Pécs, 1907.

Állattenyésztés, állatorvoslás

535 állami állatorvosi álláshelyet létesítettek. A Földmûvelésügyi Minisztérium állategészségügyi ügyosztálya alá osztották be a központi állategészségügyi felügyelõt, és a 10 kerületi felügyelõt. Õk fogták össze a kerületükbe sorolt vármegyék vezetõ, ún. törvényhatósági m. kir. állatorvosait, akik a járási és városi m. kir. állatorvosokon keresztül irányították a helyhatósági állatorvosokat.

Pecsétnyomók és bélyegzõk (MMM. Numizmatikai gyûjt.): Baranya vármegye Állatorvosának fém bélyegzõje, Podgoria (Vas m. Kõszegi j., Hármasfalu) állatorvosi egészségügy bélyegzõje, Járási Állatorvos, Szentlõrinc (Baranya m.) pecsétnyomója,

Tárgyak (MMM. Vegyes állattenyésztési gyûjt.): Az állatorvoslás eszközei: Babérlevél kutaszok (szondák), Fecskendõ ampullával, Gömbfúró (csontmûtétekhez)

Szociálpolitikai tárgyú törvények

Tárgyak (MMM. Kézieszköz gyûjt.): Arató sarló, kévekötõ fa, kubikos talicska (modell)

 

Szövetkezeti mozgalom pártolása

Amikor az 1898: XXIII. törvénycikk gróf Károlyi Sándor és politikai barátainak sürgetésére létrejött s ennek alapján megalakulhatott az Országos Központi Hitelszövetkezet, majd tisztán társadalmi erõkbõl a "Hangya" szövetkezeti központ, már több száz hitelszövetkezet s ugyancsak pár száz fogyasztási szövetkezet mûködött a falvakban." (Schandl K.)

Tárgyak: Hangya Szövetkezet üvegje (Magyar Nemzeti Múzeum), Paprikás és sós bögre - "Hangya húség bögre" (MMM. Kerámia gyûjt.), Budapest Központi Tejcsarnok üvegje (MMM. Vegyes állatteny. gyûjt.)

Pohár és pohárfedõ - Tejfölös pohár (MMM. Kerámia gyûjt.)

Jelvény (MMM. Numizmatikai gyûjt.): IV. Nemzetközi Tejtermelési Kongresszus - Budapest (1909)

Tárgyak (Magyar Keresk. és Vendéglátóipari Múzeumtól kölcsönözve): Kitüntetési érmek a Hangya emblémájával, Tejcsarnoki üvegbetét (fém érmecske)

3. tárgyvitrin

A tudományos közélet elismerése

Tudományos egyesületi tagságának listája

Oklevél-másolatok:

A Magyarhoni Földtani Társulat tb. tagjává választja, 1904.

Gazdák egyesületeivel, gazdakörökkel való kapcsolattartás

A magyarországi egyesületekben való tagságának listája

Tárgyak: Parlamenti fogadásokon használt hivatalos étkészlet darabjai (Magyar Nemzeti Múzeum)

D. tabló

Vallási meggyõzõdése, egyházi tevékenysége

 

A református egyházban betöltött tisztségeinek listája

A Mezõhegyesi Református Anyaegyház örökös tb. fõgondnokává választja, 1909.

A Medgyaszay István tervei alapján 1928-ban felavatott Baár-Madas Ref. Leánylíceum udvari homlokzata.

A Baár-Madas Ref. Leánylíceum tornaterme az 1920-as évek végén.

 

Politikai nézetei

Közéleti szerepvállalás

Turisztika, lósport - fürdõhelyek, gyógyfürdõk fejlesztése, fásítás

Darányi Ignác I. Ferenc Józseffel a lóversenyen, 1898.

7. tárló

Szellemi áramlatokhoz, eszmékhez viszonyulása

Agrárius mozgalom

Érem: OMGE emblémája, "Az érdem jutalmául" osztott érmen. (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

Darányi Ignác földmûvelési minisztert fogadja a soproni gazdatársadalom, 1900-as évek eleje

 

A Magyar Gazdaszövetség alapítása 1896. január 19-én történt meg 200 taggal. A létszám 1908-ra 2200 fõre nõtt.

A IV. országos Gazdakongresszus 1896. szept. 24-25. - Határozata értelmében 1896. dec. 16-án megalakítják a GEOSz-t 64 gazdasági egyesület részvételével.

Jelvények: (MMM. Numizmatikai gyûjt.)

Tárgy: Magyar címer - levélnehezék 1900 k. (Magyar Nemzeti Múzeum)

Vöröskereszt, segélyezõ egyesületek

Országos Gyermekvédõ Líga díszelnöki oklevele, 1906, Budapest.

Búcsú a miniszteri széktõl. A "nyugalomban" töltött évek.

Az idõs Darányi a Duna-parton pihen dunaörsi birtokán, 1910 után.

8. tárló

Az utókor emlékezetében

Irásaiból

Darányi Ignác gyászjelentése 1927.április 17.

Darányi Ignác szobra a Városligetben a M. kir. Mezôgazdasági Múzeum mögött
(Kisfaludi Stróbl Zsigmond, 1937 - Bombatalálat érte, a sérült szobrot 1945 után beolvasztották.)

 

Tapolcai Kórház emléktáblája (Ady u.)
Felirata:
E kórház létesítéséhez nagyobb adománnyal járultak: Vidák János, Csigó István, gr. Eszterházy Pál, özv. Vastagh Jánosné, Szabó Elekné, Dr. Darányi Ignác, Takách Jenõ, Tapolcai Takarékpénztár. Anyaga: vörös márvány.

 

Darányi Ignác Agrártudományos Társaság

1935. május 28-án alakult meg

Az egyesülés célja, hogy akadémiaszerû szervezettel, tehát alapszabályilag korlátozott számú rendes és levelezõ tagok együttmûködése alapján fejlessze és terjessze mindazokat a tudományokat, amelyek valamilyen vonatkozásban a mezõgazdaságot érintik.

Az elsõ rendes tagok között: Balás Károly, Balogh Elemér, Bernát István, Bittera Miklós, Czettler Jenõ, Doby Géza, Domanovszky Sándor, Fekete Zoltán, Fellner Frigyes, Gyõrffy István, Hankóczy Jenõ, Heller Farkas, Ihrig Károly, Kerpely Kálmán, Laky Dezsõ, Manninger Rezsõ, Navratil Ákos, Rohringer Sándor, Schandl József, 'Sigmond Elek, Szabó Zoltán, Wellmann Oszkár, Zimmermann Ágoston.

Elnök: Teleki Pál, gr.

Tihany: Emlékmû a hajókikötõ bejáratánál. Felirata: Darányi Ignácznak, a magyar nép nagy jótevõjének. Közadakozásból emeltette a "Balaton Szövetség" 1938. (A dombormûvet készítette: Baumgartner József)

Darányi Ignácról megjelent tanulmányokból.

A kiállítás megnyitóján üdvözlõbeszédet mondott:

Dr. Hegedûs Lóránt

a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke

Takaró Mihály

a Dunamelléki Református Egyházkerület fõgondnoka

A kiállítást megnyitotta:

Dr. Mucsi Imre
helyettes államtitkár

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Fõvédnök:

Dr. Torgyán József

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

(A KIÁLLÍTÁS ISMERTETÉSE 1999. OKTÓBER 20-ÁN KÉSZÜLT)

Vissza a kezdõlapra